Избран председатель Оргкомитета общественной организации «Prietenii Rusiei în Moldova/ Друзья России в Молдове»

Informaţie pentru presă despre crearea Comitetului organizatoric al Asociaţiei obşteşti „Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове” Пресс-релиз о создании Организационного комитета общественной организации «Prietenii Rusiei în Moldova/ Друзья России в Молдове»

Informaţie pentru presă
despre crearea Comitetului organizatoric al Asociaţiei obşteşti „Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове”


La 8 iulie 2008 în Chişinău un grup de iniţiativă, reprezentanţi ai intelectualităţii de creaţie şi ştiinţifice, oameni de afaceri, cultură etc. şi-au asumat iniţiativa creării Comitetului organizatoric al Asociaţiei obşteşti „Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове”, organizaţie neguvernamentală, necomercială, nonprofit.

Structura dată îşi va desfăşura activitatea pe tot teritoriul ţării în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova. Ea va colabora cu organele de stat şi cele publice, cu asociaţiile obşteşti din ţară şi de peste hotare ale căror scopuri nu contravin cu scopurile Asociaţiei.

Misiunea organizaţiei constă în dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, democratice, stimularea relaţiilor bilaterale moldo-ruse în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei, sportului, turismului şi în alte domenii ale sferei umanitare. Suntem convinşi că iniţiativa noastră va consolida bazele spirituale ale statalităţii moldoveneşti.

Concomitent noi pledăm pentru colaborarea Moldovei cu toate ţările lumii, pentru consolidarea relaţiilor cu toate culturile şi civilizaţiile. Noi nu acceptăm duşmănia dintre popoare şi xenofobia sub nici o formă.

Membru al organizaţiei poate deveni orice locuitor al Republicii Moldova şi orice originar al Moldovei care trăieşte peste hotarele ei. Noi salutăm apartenenţa la organizaţia noastră a oamenilor de orice vârstă, naţionalitate, religie sau profesie. Orientarea lor politică sau ideologică nu are nici o importanţă dacă aceşti oameni sunt părtaşi ai prieteniei popoarelor.

Preşedinte al Comitetului organizatoric al Asociaţiei obşteşti „Prietenii Rusiei în Moldova/ Друзья России в Молдове” unanim a fost ales dl Vasile Tarlev. Vicepreşedinte al Comitetului organizatoric a devenit Nicolae Ciornîi. Secretar responsabil al Comitetului organizatoric a fost ales Sergiu Nazaria.

Membri ai biroului Comitetului organizatoric au devenit oameni de ştiinţă, cultură, business, personalităţi remarcabile din ţară.

A fost luată decizia ca pe parcurs de o lună de petrecut conferinţa de constituire a Asociaţiei obşteşti „Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове”, organizaţie neguvernamentală, necomercială, nonprofit, cu participarea reprezentanţilor tuturor raioanelor republicii, inclusiv celor din stînga Nistrului.

E-mail: prietenii2008@gmail.com
Tel. (37322) 22-10- 83 . +373 68307085


Centrul de presă al Comitetului organizatoric al Asociaţiei obşteşti „Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове”

Пресс-релиз
о создании Организационного комитета общественной организации «Prietenii Rusiei în Moldova/ Друзья России в Молдове»


8 июля 2008 г. в Кишинёве общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, предприниматели, входящие в Инициативную группу по созданию общественной неправительственной, некоммерческой организации «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове» сформировали Организационный комитет.

Данная структура будет осуществлять свою деятельность на всей территории страны на основе Конституции Республики Молдова. Организация намерена сотрудничать как с органами государственной власти, так и с другими общественными формированиями, чьи цели не противоречат её собственным.

Предназначение организации «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове» состоит в развитии и углублении демократических основ молдавского общества, стимулировании двухсторонних молдо-российских отношений в области экономики, гуманитарной сферы и развития политических связей.

Организации «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове» будет способствовать повышению эффективности и открытости молдавского общества, послужит делу укрепления духовных основ молдавской государственности.

При этом Организация «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове» выступает за эффективное, плодотворное сотрудничество Молдовы со всеми странами мира. Организация является противником проявлений вражды между народами, расовой нетерпимости и ксенофобии.

Членами организации может стать любой житель Республики Молдова, а также любой её уроженец, ныне проживающий за её пределами.

Председателем Организационного комитета по созданию общественной организации «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове» был единогласно избран Василе Тарлев. Заместителем председателя Организационного комитета стал Николай Черный. Ответственным секретарём Оргкомитета был избран Сергей Назария.

Членами бюро Организационного комитета стали представители мира культуры, бизнеса, выдающиеся личности страны.

В течение одного месяца решено провести учредительную конференцию по созданию общественной организации «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове», с участием в ней представителей всех районов республики, включая жителей левобережья Днестра.

E-mail: prietenii2008@gmail.com
Тел.. (37322) 22-10- 83 . +373 68307085


Пресс центр Оргкомитета общества «Prietenii Rusiei în Moldova / Друзья России в Молдове»
Обсудить