«Народная сила». Зарождение нового профсоюза в Бельцах

Профсоюз будет защищать права и интересы членов организации по проблемам трудовых индивидуальных споров с работодателями, с законодательными органами, местными и центральными властями, а также представлять интересы членов Профсоюза в судебных инстанциях.

20 июля 2008 года, в 16:00, в здании Национального Театра „Василе Александри” мун. Бэлць состоится Учредительный Съезд Профсоюза Патентообладателей, Предпринимателей и Работников Малого и Среднего Бизнеса (ПППРМСБ) мун. Бэлць. В рамках Съезда будут утверждены: устав, название, эмблема и регламент деятельности организации. Также в рамках Съезда будут избраны руководящие органы ПППРМСБ мун. Бэлць: председатель, члены Центрального Совета организации.

Инициативная группа по созданию ПППРМСБ мун. Бэлць включает в себя и членов стачкома акций протеста, которые проходили в мун. Бэлць в период с 21 по 27 января 2008 года.

“Необходимость создания организации появилась в результате действий центральных и местных властей, направленных на ущемление прав патентообладателей осуществлять экономическую деятельность на базе предпринимательского патента и вынуждения их к переходу на другие юридические формы. Другим мотивом, который стоял в основе создания Профсоюза, были многочисленные случаи нарушения трудовых прав работников предприятий города, случаи, на которые существующие профсоюзы не отреагировали и по сей момент, и не разрешили их в пользу трудящихся”- заявил на первом заседании председатель инициативной группы по созданию ПППРМСБ мун. Бэлць Сергей Банарь.

ПППРМСБ мун. Бэлць будет защищать права и интересы членов организации по проблемам трудовых индивидуальных споров с работодателями, с законодательными органами, местными и центральными властями, а также представлять интересы членов Профсоюза в судебных инстанциях. В тоже время организация намеревается разрабатывать и инициировать предложения по решениям Муниципального Совета Бэлць, которые касаются социальных прав.

В течение своей деятельности ПППРМСБ мун. Бэлць будет осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства, защиту членов профсоюза от необоснованных санкций и наказаний, а также контролировать соблюдение норм гигиены и безопасности труда.

В строгом соответствии с трудовым законодательством республики Молдова ПППРМСБ мун. Бэлць собирается реализовывать поставленные цели посредством подачи петиций, запросов, заявлений, посредством инициирования переговоров, посредничества, подписания соглашений, а также посредством акций протеста, пикетирования и других форм протеста, которые не противоречат законодательству РМ.


Отдел связи с общественностью ПППРМСБ мун. Бэлць
________________________________________________
Контактное лицо: Александр Троцюк тел.: 079893053

Sindicatul Deţinătorilor de Patentă, Antreprenorilor, Angajaţilor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Bălţi


15.07.2008

COMUNICAT DE PRESĂ

La 20 iulie 2008, la orele 16:00, în incinta Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri” din Bălţi va avea loc Congresul de constituire al Sindicatului Deţinătorilor de Patentă, Antreprenorilor, Angajaţilor Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (SDPAAÎMM) din Bălţi . În cadrul evenimentului va fi adoptat statutul, denumirea, sigla şi regulamentul de funcţionare ale organizaţiei. De asemenea în cadrul congresului vor fi alese organele de conducere ale SDPAAÎMM Bălţi: preşedintele, membrii Consiliului Central al organizaţiei.

Grupul de iniţiativă care constituie SDPAAÎMM Bălţi include şi membrii grupului organizatoric al acţiunilor de protest care au avut loc la Bălţi în perioada 21-27 ianuarie 2008.

„Necesitatea constituirii organizaţiei a apărut în urma acţiunilor autorităţilor centrale şi locale în ceea ce priveşte abuzurile în sensul privării deţinătorilor de patentă de dreptul lor de a-şi exercita activitatea economică în baza patentei de întreprinzător şi constrângerea acestora de a activa în baza altor forme juridice. Un alt motiv care a stat la baza constituirii Sindicatului respectiv a fost nenumăratele cazuri de nerespectare a drepturilor de muncă a lucrătorilor întreprinderilor din localitate, cazuri la care sindicatele existente pînă la moment nu a reacţionat şi nu le-a soluţionat în interesul angajaţilor”, a declarat preşedintele grupului de iniţiativă Sergiu Banari în cadrul primei şedinţe de lucru a grupului de iniţiativă privind constituirea SDPAAÎMM Bălţi.

SDPAAÎMM Bălţi îşi propune să apere drepturile şi interesele membrilor organizaţiei privind problemele individuale de muncă în faţa angajatorilor, organelor legislative, executive locale şi centrale precum şi să reprezinte interesele membrilor Sindicatului în instanţele de judecată. În acelaşi timp, organizaţia are scopul de a elabora şi a înainta propuneri privind deciziile Consiliului Municipal Bălţi ce se referă la drepturile sociale.

Pe parcursul activităţii SDPAAÎMM Bălţi va efectua controlul asupra respectării de către angajatori a legislaţiei muncii, va apăra membrii sindicatului de sancţiuni şi concedieri neîntemeiate şi va verifica respectarea condiţiilor igienice şi inofensive de muncă.

În strictă conformitate cu legislaţia muncii din republica Moldova, SDPAAÎMM Bălţi intenţionează să-şi realizeze scopurile prin intermediul înaintării petiţiilor, interpelărilor, adresărilor, prin intermediul iniţierii negocierilor, acţiunilor de intermediere, de semnare a acordurilor, dar şi prin intermediul acţiunilor de protest, pichetărilor şi alte forme de întrunire care nu contravin legislaţiei R. Moldova.

SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL al SDPAAÎMM BALŢI
____________________________________________________________________________
Persoană de contact: Alexandr Troţiuc tel: 079893053
Обсудить