Comunicat de presă al Bisericii Ortodoxe din Moldova. Сообщение для печати Православной церкви Молдовы

Problema introducerii disciplinei „Bazele ortodoxiei” în şcoală a provocat discuții controvesate în societate. Aceasta este o urmare a secularizării intensive, când valorile spirituale sunt plasate pe al doilea plan sau sunt date uitări. Введение «Основ православия» в школу – необходимость

Lumea, în mare parte, se axează pe satisfacerea unor necesităţi efemere, de ordin material. Acest lucru ne îngrijorează mult. În situația creată, este firesc să ne punem întrebarea: „Ce ar trebui să facă, Statul, Biserica , întreaga societate, ca tânăra generație să fie interesată în desăvârşirea personală, în relansarea spirituală, economică și politică a ţării şi, nu în ultimul rând, în stabilirea unor relaţii normale cu sine şi cu cei din jur?”.

Într-o țară în care se operează tot mai frecvent cu noţiunea de integrare europeană, ar fi necesar să răspundem și la această întrebare: „Ce am putea oferi noi Europei şi ce ar putea să ne ofere ea, pentru a schimba climatul moral-spiritual din societate, pentru a stopa plecarea în masă a populației în afara țării?”.

Moldova este o ţară ortodoxă. Dacă noi suntem interesaţi în promovarea valorilor pe care le are la bază Ortodoxia, va trebui să dăm răspuns și la întrebări de felul acesta: „Care sunt obiectivele ce urmează a fi realizate ca să rezistăm provocărilor lumii secularizate?”, „Cum trebuie să fie un cetăţean care ar contribui la schimbarea feţei acestei ţări și a lumii?”.

Toate întrebările de mai sus pot fi rezumate printr-o singură întrebare: „Care este sensul vieţii umane?”. Îndemnul spre sfințenie este sensul vieții umane: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; fiți sfinți, cum Sfânt sunt și Eu” (Levitic 11,14), „Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârșit este” (Matei 5, 48).

Clarificarea sensului vieții și al destinului etern, la care suntem chemați, este un deziderat în virtutea faptului că Iisus Hristos S-a întrupat, a pătimit, s-a îngropat, a înviat pentru ca toți oamenii să poată ajunge în Împărăția Slavei celei negrăite. Dorința de a-L căuta, de a-L cunoaște și de a-L urma pe Dumnezeu trebuie cultivată. Pornind de la acest adevăr, introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei” în şcoală este justificată.

Întru susținera acestei idei putem aduce și următoarele argumente:

1.Secularizarea intensivă are un impact negativ serios asupra mentalității omului contemporan.

2.Nu putem promova nişte valori eterne, dacă nu acceptăm un Adevăr, Adevărul este Hristos, Biserica Ortodoxă, care patronează calea spre mântuirea noastră, aşa cum au hotărât Sfinții Părinți la Sfintele Sinoade.

3.Suntem un popor de sorginte latină, dar cu însemne ortodoxe din naștere. Denumirea disciplinei „Bazele ortodoxiei” specifică cu exactitate obârșia spirituală a neamului nostru.

4.Biserica Ortodoxă tratează omul și din perspectivă eshatologică. Ne preocupă starea omului nu doar aici, în această viață, dar și locul lui în veșnicie.

5.Biserica Ortodoxă respectă libertatea omului, care este un dat ontologic. Ea nu face prozelitism, nu umblă pe străzi, nu bate în ușile oamenilor impunându-şi valorile.

6.Introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei”, prin referendum, în sistemul de învățământ preuniversitar, va tempera spiritele, va pune capăt discreditării și încercării de a manipula Biserica în perioadele electorale.

Pentru a dăinui trebuie să avem nişte repere concrete. Care-i oferta educațională a statului în acest sens? Ce vrem de la cetăţeanul de mâine? Să fie creștin adevărat, să fie responsabil, să fie autocritic, să fie competitiv? Dacă chestiunile acestea sunt concretizate, atunci ele au un loc bine determinat în oferta educaţională a statului.

Biserica este acuzată că solicită studierea obligatorie a disciplinei „Bazele ortodoxiei”. Această acuzație nu corespunde realității. Biserica propune ca disciplina să fie introdusă în planul de învăţământ, ca ofertă educațională a statului. La cererea scrisă a părinţilor, elevii pot să nu studieze această disciplină. Opțiunea este a părinților, dar oferta educațională trebuie să rămână a statului. Statul propune sistemul de valori, subiecții educaționali și părinții optează pentru ele.

Hotărârea Guvernului de a introduce disciplina „Religia” în schema orară nu este dintre cele mai reușite. Ne întrebăm: care este statutul disciplinei „Religia” în planul de învățământ-cadru? Este o întrebare la care ar dori să afle răspuns nu doar cei care optează pentru introducerea disciplinei „Bazele ortodoxiei” în școală.

Introducerea disciplinei „Religia” în schema orară, printr-o “terapie de șoc”, seamănă cu spălatul pe mâini. Este regretabil faptul că intenția Bisericii este tratată prin prisma electorală.

Problema introducerii disciplinei „Bazele ortodoxiei” în sistemul de învățământ preuniversitar rămâne a fi rezolvată. Biserica Ortodoxă din Moldova își rezervă dreptul de a reveni la această problemă.

Serviciul de presă Marți, 14 septembrie 2010
al Mitropoliei Chișinăului
și a Întregii Moldove


Проблема введения дисциплины «Основы православия» в школу вызвала противоречивые дискуссии в обществе. Они явились следствием интенсивной секуляризации, когда духовные ценности отходят на второй план или предаются забвению.


Мир, в большой степени, нацелен на удовлетворении эфемерных потребностей материального свойства. Это вызывает нашу большую озабоченность. В сложившейся ситуации правомерно задаться вопросом: «Что должны сделать Государство, Церковь, общество в целом, чтобы молодое поколение было бы заинтересовано в личном совершенстве, в духовном, экономическом и политическом возрождении страны и, не в последнюю очередь, в установлении нормальных отношений с собой и окружающими?».


В стране, в которой все чаще используется понятие европейской интеграции, необходимо ответить и на такой вопрос: «Что могли бы мы предложить Европе, и что могла бы предложить нам она, чтобы изменить духовно-нравственный климат в обществе, чтобы остановить массовый исход населения за пределы страны?».


Молдова – православная страна. Если мы заинтересованы в продвижении ценностей, лежащих в основе Православия, нужно ответить и на следующие вопросы: «Какие цели должны быть достигнуты, чтобы мы выстояли перед вызовами секуляризированного мира?», «Каким должен быть гражданин, способный внести вклад в изменение облика этой страны и мира?».


Все эти вопросы можно свести к одному-единственному: «В чем смысл человеческой жизни?». Призыв к святости, вот смысл человеческой жизни: «Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят» (Левит. 11, 44), «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матфей 5, 48). Прояснение смысла жизни и вечности, к которому мы призваны, - это требование, ибо Иисус Христос воплотился, страдал, был погребен и воскрес, чтобы все люди могли достичь Царства Славы неизреченного. Желание искать Его, знать Его, и следовать Господу, должно культивироваться. Исходя из этой истины, введение дисциплины «Основы православия» в школе правомерно.

В поддержку этой идеи можем привести и следующие аргументы:

1. Интенсивная секуляризация имеет крайне негативное влияние на менталитет современного человека

2. Мы не можем поддерживать вечные ценности, если не принимаем Истину, Истина есть Христос, Православная церковь, которая покровительствует пути нашего спасения, как это решили Святые Отцы на Святых Синодах.

3. Мы народ латинского происхождения, но православные по рождению. Название дисциплины «Основы православия» в точности указывает на духовное начало нашего народа.

4. Православная церковь заботится о человеке и через эсхатологическую перспективу. Нас заботит состояние человека не только здесь, в этой жизни, но и его место в вечности.

5. Православная церковь уважает свободу человека, присущую ему онтологически. Она не занимается прозелитизмом, не ходит по улицам, не стучится в двери людей, навязывая им ценности.

6. Введение дисциплины «Основы православия», через референдум, в систему доуниверситетского образования успокоит страсти, положит конец дискредитации и попыткам манипулировать Церковью в период выборов.

Для того, чтобы жить, мы должны иметь конкретные ориентиры. Какова образовательная оферта государства в этом направлении? Чего мы хотим от гражданина завтрашнего дня? Чтобы он был настоящим христианином, ответственным, самокритичным, конкурентоспособным? Если эти вопросы конкретизировать, то они находят свое, точно определенное место в образовательной оферте государства. Церковь обвиняют в том, что она требует обязательного изучения дисциплины «Основы православия». Это обвинение не соответствует действительности. Церковь предлагает, чтобы дисциплина была включена в учебный план как образовательная оферта государства. По письменному заявлению родителей, учащиеся могут не изучать эту дисциплину. Выбор за родителями, но образовательная оферта должна оставаться за государством. Государство предлагает систему ценностей, предметы для обучения, а родители их выбирают.


Постановление правительства о введении дисциплины «Религия» в расписание – не самое удачное. Зададим себе вопрос: «Каков статус дисциплины «Религия» в учебном плане»? Это вопрос, на который хотели бы получить ответ не только те, кто выступает за введение дисциплины «Основы православия» в школе. Введение дисциплины «Религия» в расписание методом «шоковой терапии» похоже на умывание рук. Вызывает сожаление, что намерение Церкви трактуется через призму выборов.

Проблема введения дисциплины «Основы православия» в систему доуниверситетского образования должна быть решена. Православная церковь Молдовы сохраняет за собой право вернуться к этой проблеме.


Пресс-служба Митрополии Кишинева и всея Молдовы

Обсудить