История Молдовы для детей и взрослых. Часть 2. Господари-воины Земли Молдавской. Драгош-водэ

В XIV веке благодатная земля Молдавии была полем раздора между Венгерским королевством и Золотой Ордой. Население жестоко страдало от нашествий с обеих сторон. Однако в середине столетия хватка обоих хищников ослабела. И в Венгрии, и в Орде начались династические смуты. Феодалы на окраинах государств подчинялись монархам лишь постольку, поскольку сами хотели.

Вдобавок ордынские ханы приняли ислам, и те татарские феодалы, которые не подчинились этому решению, остались без поддержки из центра . Вдобавок в 1340 х годах всю Европу обошла эпидемия «Чёрной смерти» — чумы, унёсшей жизнь половины населения континента. И Венгрия, и Золотая Орда оказались в числе самых пострадавших. Степи и равнины почти опустели, но планины и кодры страшная болезнь обошла стороной.

Жившие в Карпатских горах волохи воспользовались этим случаем, чтобы спуститься на плодородную равнину и жить без притеснения венгерских вельмож и католической церкви. В 1350 х годах они овладели страной, которая уже тогда называлась Молдовой. Вождём их был Драгош, православный феодал из горного Марамуреша. Венгерский король сделал его своим маркграфом — то есть наместником марки (пограничной области). Формально такой маркграф подчинялся королю, на деле же был почти независим. Все молдавские историки от Григоре Уреке до Димитрия Кантемира единодушно считают Драгоша основателем Молдавского государства.

Конечно, страна эта не была совсем уж пустой, какой её рисует легенда: уже существовал город Байя, который Драгош сделал своей столицей. Больше того, в нём упомянуты католические и армянские церкви, известен купец из Байи, торговавший во Львове в 1334 г. и звавшийся «Александр Молдаович». Уже существовали у подножия гор поселения немцев — вероятно, саксов из Трансильвании: не случайно же целый уезд Нямц в средневековых источниках называется «Немец». Жило здесь и восточнороманское население, до сих пор рассеянное повсюду от Греции до Моравии, и галицийские крестьяне — сородичи пасечника Яцко. Но население жестоко страдало от татарских набегов и от недавнего чумного мора. Люди ждали сильного защитника и с радостью приняли энергичного волошского князя. Потому-то, как рассказывает легенда (см. ниже), как только Драгош утвердился в стране, пасечник Яцко тут же привёл под его власть своих соотечественников.

Но когда же пришёл в Молдову Драгош со своей дружиной? И Анонимная летопись , и Григоре Уреке называют 1359 год, но Молдавско-польская — 1352 год. В наши дни считается, что Драгош правил между 1351 и 1354 гг., а в 1359 г. Богдан Întemeietorul сверг династию его потомков. Такая версия больше согласуется с данными зарубежных источников. Но все авторы, от польских летописцев до наших дней, единодушно выделяют дату, с которой они говорят о Молдове как о независимой стране: 1359 год.

Молдавские летописцы об охоте Драгоша

După răsipa ţării dintâi, cumspune mai sus că s-au pustiit de nevoia oştilor lui Flac hatmanul rîmlenescu (sau cum spune letopiseţul cel ungurescu de Laslău craiul ungurescu, cîndu au răsipit tătarii dintr-aceste locuri, de au rămas locul pustiu) mai apoi, după multă vreme, cum spune mai sus, cîndu păstorii din munţi ungureşti pogorîndu după vînat au nemerit la apa Moldovei, locuri desfătate cu cîmpi deschişi, cu ape curătoare, cu păduri dese, şi îndrăgind locul, au tras pre ai săi de la Maramoroş şi pre alţii au îndemnat, de au discălicat întăi supt munte, mai apoi adăogîndu-să şi crescîndu înainte, nu numai apa Moldovei, ce nici Siretiul nu i-au hotărît, ce s-au întînsu pană la Nistru şi pană la mare. Nici războaie mai făcea că să-şi apere ţara şi pămîntul său de cătră sţiti şi gotthi şi di cătră alţi vecini şi limbi ce era pinprejur. Ce avăndu purtătoriu domnii lor carii rădicasă dentru sine, în Ţara Leşască de multe ori au îritrat şi multă pradă şi izbîndă au făcut, din cîmpi tătarii i-au scos (că după multă răsipa ce i-au fost gonit pre tătari oarecînd di pre aceste locuri Laslău craiul ungurescu, iarăşi au fost început a să tinde la cîmpi). Aşijdirea şi muntenilor nu numai nevoie şi groază le făciia, ce şi domniile schimba şi pre cine vrea ei, primîia; pre ardeleni nu-i lasă să să odihnească, ci pururea le făcea nevoie şi cetăţi câteva le luasă şi le lipiia cătră ţara Moldovei, ca-rile toate mai înainte la locurile sale să vor arăta. Mai apoi şi turcii carii că vedea că ca o negură toată lumea acoperea, războaie minunate au făcut de multe ori i-au şi biruit, mai apoi de o au şi supus supt giugul lor, de multe ori i-au asudat, rocoşindu-se şi nu fără multă moarte şi pagubă în oameni, pană o aşaza.

(Simion Dascălul): Ce această poveste nu să află însămnată de Ureche vornicul, iar eu n-am vrut să las nici această să nu pomenescu, socotind că cum am adus aminte de altele, că să nu rămîe nici aceasta neînsămnată.

Scrie la letopiseţul cel moldovenescu, la predoslovie, de zice că deaca au ucis acei vînători acel buor, întorcîndu-se înapoi, văzînd locuri desfătate, au luat pre cîmpi într-o parte şi au nemerit la locul unde acum tîrgul Sucevei. Acolo aminosindu-le fum de foc şi fiind locul despre apă, cu pădure mănuntă, au pogorît pre mirodeniia fumului la locul unde ieste acum mănăstirea Eţcanei. Acolea pre acelaş loc au găsit o priseacă cu stupi şi un moşneag bătrîn, de prisăcăriia stupii, de seminţie au fost rus şi l-au chiemat Eţco. Pre carele deaca l-au întrebat vînătorii, ce omu-i şi den ce ţară ieste, el au spus că ieste rus den Ţara Leşască . Aşijde-rea şi pentru loc l-au întrebat, ce loc ieste acesta şi de ce stăpîn ascultă? Eţco au zis: ieste un loc pustiiu şi fără stăpîn, de-l domnescu fierile şi pasările şi să tinde locul în gios, păn' în Dunăre, iar în sus păn' în Nistru, de să hotărăşte cu Ţara Leşască, şi ieste loc foarte bun de hrană. înţelegînd vînătorii acest cuvînt, au sîrguit la Maramorăş, de ş-au tras oamenii săi într-această parte şi pre alţii au îndemnat, de au descălecat întăi supt munte şi s-au lăţit pre Moldova în gios. Iar Iaţco prisecariul, deaca au înţeles de descălecarea maramorăşenilor, îndată s-au dus şi el în Ţara Leşască, de au dus ruşi mulţi şi i-au descălecat pre apa Sucevei în sus şi pre Siretiu despre Botoşiani. Şi aşa de sîrgu s-au lăţit rumînii în gios şi rusii in sus.

Ureche Gh. Letopiseţul Tării Moldovei de cînd s-au descălecat ţara şi de cursul anilor şi de viiaţa domnilor carea scrie de la Dragoş-vodă până la Aron-vodă // Letopiseţul Tării Moldovei /Îngr. textelor, glosar şi indici de T. Celac. — Ch.: Universul, 2006. P.27–28.
Охота Драгоша в версии Д. Кантемира

Со временем власть римлян ослабла, и частые нашествия варваров, а именно сарматов, гуннов, готов, разоряли Молдавию и вынудили римских колонистов уйти в Альпы и в горных областях Марамуреша искать убежища от варваров. Они жили там в течение нескольких веков под водительством своих правителей, по своим законам, под прикрытием неприступных гор. Когда приблизительно в годы правления [ ] (Пропуск в тексте рукописи. (Прим, перев.).) они увидели, что им тесно от избытка населения, тогда Драгош, сын князя Богдана, решил перейти горы в восточном направлении с тремястами охотниками. Во время этого пути он случайно напал на след дикого быка, которого молдаване называли зимбру. Преследуя его, охотники спустились к подножию гор. Любимая собака Драгоша по кличке Молда неотступно преследовала зверя, который бросился в реку и там был пронзен стрелами охотников; собака бросилась за убегающим зубром в бурлящую реку, и быстрое течение поглотило ее. В память об этом событии Драгош назвал эту первую на его пути по сю сторону гор реку Молдовой, а место, где это произошло, — Романом, по имени своего народа, и пожелал, чтобы на гербе нового княжества была изображена голова дикого быка — зубра. Далее, проходя соседние земли, нашел Драгош плодородные равнины, орошаемые реками, крепости и укрепленные города, покинутые жителями, и, дав знать своим соотечественникам о том, что он нашел вельми богатую страну, предложил заселить ее. Римская молодежь охотно последовала за своим господином. Большими группами преодолевают они ущелья гор, прочно закрепляются в местах, столь чудесно обретенных, и торжественно провозглашают первооткрывателя сих мест Драгоша первым господарем новых поселений. Таким образом, эта провинция, будучи возвращена их прежним владельцам, потеряла вместе с римскими законами свое дако-римское наименование и стала называться как за рубежом, так и самими ее жителями Молдавией, по имени реки Молдова.

Кантемир Д. Описание Молдавии. Кишинёв, 1973. С. 4–5.

[3] Достаточно сказать, что из трёх татарских князей, правивших землями между Южным Бугом и Дунаем и сражавшихся с Витовтом на Синих Водах в 1363 г., один носил монгольское языческое имя Кутлуг-буга, второй — мусульманское Хаджи-бей, и третий — христианское Димитрий. От имени первого происходит название озера Катлабух, второго — замка Хаджибей близ нынешней Одессы.

[4] Саксами в Трансильвании называют немецких колонистов, поселившихся здесь в XII веке по призыву венгерских королей, нуждавшихся в купцах и ремесленниках. Они основали семь городов во главе с Брашовом (Kronstadt) и Сибиу (Hermannstadt), и по этим-то городам Трансильвания получила у европейцев второе название — «Семиградье».

[5] Первая летопись Молдовы (на limba slavonă), доходящая до 1507 г. Ранее ошибочно называлась «Бистрицкой», так как считалось, что она составлена в монастыре Бистрица.

[1] Дословно — «скифы и готы». Оба эти народа уже не относятся к описываемой эпохе. Скифы в Северном Причерноморье известны до IV в.н.э., готы — в III–IV вв.н.э. Возможно, перед нами образное выражение или перенос названий древних племён на современные народы, достаточно характерный для средневековых географов. — Прим. сост.
Обсудить