Анонс. Международная научная конференция «Гражданская идентичность и европейская интеграция как факторы развития молдавской государственности».

Ассоциация историков и политологов „Pro-Moldova”, информационно-аналитический портал ava.md, Центр государства и права Института истории, государства и права АНМ, Центр стратегического анализа и прогноза «EST – VEST» Республики Молдова, Ассоциация внешней политики и международного сотрудничества Республики Молдова организуют 5-6 октября 2011 г. в г. Кишинёве международную научную конференцию Гражданская идентичность и европейская интеграция как факторы развития молдавской государственности.

Данное мероприятие проводится в контексте процесса укрепления государственности Республики Молдова и её интеграции в мировое сообщество.

В конференции примут участие историки и политологи из Болгарии, Венгрии, Германии, Литвы, Молдовы, России, Румынии, Украины и Франции, представители Парламента, Правительства и Министерства Иностранных Дел и Европейской Интеграции РМ, члены дипломатического корпуса, аккредитованного в РМ, эксперты в данной области, журналисты, члены неправительственных организаций, студенты, мастеранты и аспиранты.

На конференции подвергнуться обсуждению вопросы по следующим направлениям: процесс формирования молдавской государственности в новейшее время: история, современные вызовы и перспективы; требования и рекомендации Совета Европы в деле преподавания истории и формирование национально-культурной идентичности; эффективность/неэффективность молдавского государства: европейская перспектива и внешнеполитические вызовы; факторы сохранения национальной идентичности и их влияние на внешнеполитический выбор Молдовы; поиск модели внешнеполитического, внешнеэкономического и культурного взаимодействия: отношения по линии Восток-Запад и достижение оптимального варианта.

Конференция будет проводиться на базе отдыха „IT RELAX” (Кишинёв, Вадул луй Водэ). Начало конференции – 5 октября в 930. Регистрация участников – 900-930. Материалы конференции будут изданы отдельным сборником.

Организованный выезд молдавских участников из Кишинёва состоится 5 октября в 07.50.

Регистрацию журналистов (кроме уже приглашённых организаторами) можно осуществить по телефону 068307085.

Оргкомитет

Asociaţia Istoricilor şi Politologilor „Pro-Moldova”, Portalul analitic ava.md, Centrul Stat şi Drept al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM, Centrul de analiză strategică şi prognoză „EST – VEST” şi Asociaţia pentru politică externă şi colaborare internaţională organizează pe 5-6 octombrie 2011 conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul Identitatea civică şi integrarea europeană – factori ai consolidării statalităţii moldoveneşti.

Conferinţa are drept scop educarea tinerei generaţii în spiritul valorilor democratice, toleranţei între popoare şi se înscrie în şirul evenimentelor consacrate consolidării statalităţii moldoveneşti şi integrării Moldovei în comunitatea entităţilor naţional-statale europene.

Conferinţa îşi propune să pună în dezbatere particularităţile şi dinamica evoluţiei identită­ţii naţional-statale şi politice moldoveneşti în epoca contemporană, perceperea ei peste hotarele ţă­rii, rolul Moldovei contemporane în relaţiile internaţionale, mobilitatea moldovenilor şi impac­tul acestui proces în epoca globalizării; să încurajeze factorii guvernamentali şi neguvernamen­tali în promovarea componentei soft power în politica externă; să identifice şi să promoveze noi forme ale diplomaţiei culturale în vederea consolidării cooperărilor interstatale.

Se propun următoarele direcţiile pentru dezbateri: Procesul formării statalitatii moldoveneşti in epoca contemporană: istorie, provocări contemporane şi perspective; Cerinţele şi recomandările Consiliului Europei referitor la predarea istoriei şi formarea identităţii naţional-culturale; Eficienţa/ineficienţa statului moldovenesc: perspectiva europeană şi provocările politice externe; Factorii păstrării identităţii naţionale şi impactul lor asupra obţiunii politice externe a Moldovei; În căutarea modelului interacţiunii politice, economice şi culturale externe: relaţiile pe linia Est-Vest şi realizarea variantei optime.

La conferinţă vor participa reprezentanţi ai mediului academic din Bulgaria, Germania, Franţa, Lituania, Moldova, România, Rusia, Ucraina, Ungaria, factori de decizie, reprezentanţi ai Parlamentului, Guvernului, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, membri ai corpului diplomatic acreditaţi în RM, experţi în domeniu, jurnalişti, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

Conferinţa va avea loc în incinta Complexului „IT RELAX” (Chişinău, Vadul lui Vodă). Înregistrarea participanţilor – 900-930. Începutul conferinţei – 5 octombrie 2011 ora 930. Materialele Conferinţei vor fi publicate.

Deplasarea organizată a participanţilor din Moldova va avea loc la 5 octombrie la ora 07.50.

Registrarea ziariştilor (cu excepţia celor deja invitaţi de organizatori) poate fi efectuată la telefonul 068307085.

Comitetul organizatoric

Обсудить

Другие материалы рубрики