Гуманитарный дар братскому румынскому народу от Ассоциации историков и политологов Молдовы

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ ЛАЗУРКЭ МАРИУСУ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ И ПОЛНОМОЧНОМУ ПОСЛУ
РУМЫНИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО!

Рады Вам сообщить, что Ассоциация историков и политологов „Pro-Moldova” на протяжении 2010-2013 годов издала пять научных трудов по истории:

1) „Problema Basarabeană şi interpretările ei în istoriografie: de la apariţie la Tratatele de la Paris (1917-1947). Chişinău, 2010”;

2) O istorie contra miturilor: Relaţiile internaţionale în epoca războaielor mondiale (1914 – 1945/1947). Chişinău, 2012”;

3) „Pagini uitate ale istoriei Basarabiei de Sud (1856-1861). Culegere de documente şi materiale. Chişinău, 2012”;

4) „Etnonimele „volohi”, „moldoveni”, „români” şi derivatele lor în istorie. Chişinău, 2013”;

5) „Moldova în anii celui de-Al doilea război mondial. Chişinău, 2013”.

Они были разработаны на основе принципа историзма, написаны в духе демократических общечеловеческих ценностей и взаимоуважения между народами и вписываются в процесс укрепления государственности Республики Молдова и её интеграции в мировое сообщество.

Накануне официального визита президента Румынии Траяна Бэсеску в нашу республику, запланированного на 1 февраля 2013 года, и учитывая многостороннюю и бескорыстную помощь, оказанную Вашей Страной Молдове за последние два десятилетия, Ассоциация историков и политологов «PRO-Moldova» желает сделать ответный жест доброй воли и посредством Посольства Румынии в Республике Молдова передать всем университетским и уездным библиотекам (более 150) стране-сестре Румынии по комплекту указанных выше книг.

Надеемся, что данная инициатива Ассоциации историков и политологов «PRO-Moldova» будет способствовать укреплению дружбы и дальнейшему плодотворному научному и гуманитарному сотрудничеству между нашими братскими народами.

Будем Вам благодарны, уважаемый г-н Посол, если Вы поддержите нашу сердечную инициативу. Она, естественно, не может сравниться с миллионными тиражами тех тысяч книг, подаренных Молдове Румынским Народом и пополнивших наши библиотеки, однако является искренней и исходит от всей души.

Пользуясь случаем, Ваше Превосходительство, просим принять заверения в глубоком к Вам уважении.

Исполнительный директор Ассоциации историков и
политологов „Pro-Moldova”
Сергей Назария

Excelenţei sale dlui Lazurcă Marius,

Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al României

în Republica Moldova

Excelenţă!

Avem onoarea de a vă informa că Asociaţia Istoricilor şi Politologilor „Pro-Moldova” pe parcursul anilor 2010-2013 a editat cinci lucrări ştiinţifice din domeniul istoriei: 1) „Problema Basarabeană şi interpretările ei în istoriografie: de la apariţie la Tratatele de la Paris (1917-1947). Chişinău, 2010”; „2) O istorie contra miturilor: Relaţiile internaţionale în epoca războaielor mondiale (1914 – 1945/1947). Chişinău, 2012”; 3) „Pagini uitate ale istoriei Basarabiei de Sud (1856-1861). Culegere de documente şi materiale. Chişinău, 2012”; 4) „Etnonimele „volohi”, „moldoveni”, „români” şi derivatele lor în istorie. Chişinău, 2013”; 5) „Moldova în anii celui de-Al doilea război mondial. Chişinău, 2013”.

Ele au fost elaborate în baza principiului istorismului, fiind scrise în spiritul valorilor democratice general-umane, toleranţei între popoare şi se înscriu în şirul evenimentelor consacrate consolidării statalităţii moldoveneşti şi integrării Moldovei în comunitatea entităţilor naţional-statale europene.

În ajunul vizitei oficiale a Preşedintelui României Traian Băsescu la Chişinău, preconizate pentru 1 februarie 2013, şi ţinând cont de ajutorul dezinteresat şi multilateral al Ţării Dumneavoastră acordat Moldovei în ultimele două decenii, Asociaţia Istoricilor şi Politologilor „Pro-Moldova” doreşte să facă un gest de reciprocitate, şi prin intermediul Ambasadei României în Republica Moldova să transmită tuturor bibliotecilor universitare şi judeţene (în total peste 150) din ţara-soră România câte un set de cărţi nominalizate mai sus.

Sperăm că iniţiativa dată a Asociaţiei Istoricilor şi Politologilor „Pro-Moldova” va contribui la consolidarea prieteniei şi colaborării umanitar-ştiinţifice dintre popoarele noastre frăţeşti.

Vom aprecia mult, stimate Dle Ambasador, dacă veţi sprijini iniţiativa noastră cordială. Ea, evident, nu se poate compara cu milioanele de cărţi pe care Poporul Român le-a dăruit Moldovei, completând fondurile bibliotecilor noastre, însă este sinceră şi vine din suflet.

Exprimăm încrederea într-o colaborare eficientă cu Dumneavoasră şi vă mulţumim anticipat. Profitând de această ocazie, Excelenţă, Vă rugăm să acceptaţi expresia celor mai înalte consideraţiuni.

Directorul executiv al Asociaţiei Istoricilor şi

Politologilor „Pro-Moldova” Nazaria Sergiu

Обсудить