Top-ul partidelor «anticomuniste» din AIE (молд, русский)

Mă amuză faptul, cînd aud cum AIE luptă cu comunismul.Dacă e să-i asculți pe unii reprezentanți ai alianței, vei ajunge la concluzia, că mulți din ei erau disidenți, martiri ai neamului, jertfe ale sistemului totalitar. Pe fundalul acestora, disidenți renumiți, ca Václav Havel, Adam Michnik sau Alexandr Soljenițîn par bolșevici ordinari.

La o analiză însă, chiar și superficială, situația nu este atît de fericită, cum ne-o prezintă acești apostoli ai minciunii. Partidele alianței sunt pline de foști membri PCUS, majoritatea dincare erau reprezentanți de vază ai nomenclature comuniste.

Propun pentru început analiza fracțiunilor parlamentare ale partidelor AIE, ca să înțelegeți, că acestea nu cu mult se deosebesc de PCRM.

PLDM are 3 deputați ex-membri PCUS:

1. Iurie Țap - 1982-1985 – lector la Comitetul raional Floreşti al PCM, instructor și secretar pe ideologie PCM în 1987-1991

2. Simion Furdui- 1989–1992 – specialist principal la Comitetul Central al Comsomolului din Moldova

3. Vladimir Hotineanu - membru al PCUS din noiembrie 1977, carnetul de partid al membrului PCUS fiind eliberat cu numărul 16886184 http://omg.md/ro/105320/

Deci, 9,7% din deputații din fracțiunea PLDM sunt ex-comuniști.

PDM la fel, are 3 deputați ex-membri PCUS, din care 2 sunt și ex-membri PCRM:

1. Dumitru Diacov – membru PCUS din anii studenției, nomenclaturist. Între anii 1981–1984, Dumitru Diacov lucrează ca șef de departament la Comitetul Central al Organizaței de Komsomol din Moldova.Între anii 1988 și 1989 a fost consultant la Departamentul de Relații Externe al Comitetului Central al PCUS.

2. Marian Lupu – din 1988 pînă la desființarea acestuia în 1991 membru PCUS, apoi PCRM, apoi PDM.

3. Gheorghe Brașovschi -1988 membru al PCUS, apoi PCRM, apoi PDM. http://www.pcrm.md/main/index_md.php?action=news&id=108

Respectiv, 20% din deputații PD sunt ex-membri PCUS.

La PL, situația este mult mai interesantă. Cel mai anticomunist partid, are la fel 3 membri PCUS, asupra altor deputați planînd suspiciunea de colaborare cu KGB. Aceștia și-au făcut carieri strălucite pe timpul regimului totalitar:

1. Ion Hadîrcă.În 1974, la vârsta de 27 de ani, el devine membru al PCUS şi face o carieră strălucită în organele de partid comunist, astfel că doar după 10 ani acesta ajunge secretar al organizaţiei de partid a Uniunii Scriitorilor, funcţie pe care a deţinut-o din 1985 până prin 1990. Chipul eroului sovietic Hadârcă l-a glorificat în poemul „Boris Glavan”, pentru care a şi fost răsplătit de către regfimul totalitar cu premiul Komsomolului „Boris Glavan”.http://www.flux.md/editii/200913/articole/5761/

2. Valeriu Saharneanu, membru PCUS, absolvent al şcolii superioare de partid din Leningrad (1989)http://ava.md/politics/019573-yarii-unionist-okazalsya-vipusknikom-visshei-partiinoi-shkoli-kpss.html

3. Victor Popa (deputat PL, membru de top PCUS, instructor al Comitetului Central al PCM).Deci, ultimul practic a ajuns la funcții de vîrf în conducerea sistemului totalitar…

Însuși Ghimpu a fost acuzat de generalul Ion Costaș că ar fi turnător la KGB, fiindcă a lucrat în calitate de judecător, ce implica recomandări din partea KGB. http://omg.md/ru/105289/

Procentual, PL se plasează pe primul loc la categoria comunism, avînd 25% de foști membri PCUS ! Deci, PL care se erijează în cel mai mare luptător cu trecutul sovietic, reprezintă nu altceva decît un refugiu, o stațiune balneară pentru toți servitorii fideli ai vechiului sistem.

De notat, că în PCRM sunt doar cca 5% de foști membri ai PCUS! Эдуард Мушук: «Сейчас вопрос ставится о существовании не АЕИ, а государства Республика Молдова» De aceea, sincer îmi este scîrbă, cînd îl aud pe liderul acestui partid, acuzîndu-i pe toți de colaborare cu comunismul, numindu-i plus la toate încă și corupți. Domnilor liberali! Faceți-vă curățenie în propria ogradă, luptați cu comunismul și corupții în propriile rînduri, apoi ieșiți la rampă cu acuzații.

ТОП `АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИХ` ПАРТИЙ ИЗ АЕИ

Мне становится смешно, когда я слышу о том как АЕИ борется с коммунизмом. Если послушать некоторых представителей альянса, можно прийти к выводу что многие из них были диссидентами, мучениками нации, жертвами тоталитарной системы. На их фоне знаменитые диссиденты, как Вацлав Гавел, Адам Михник и Александр Солженицын, кажутся обычным большевиками.

Однако, при анализе, даже поверхностном, ситуация не такая уж и позитивная, как нам преподносят эти апостолы лжи. Альянс кишит бывшими членами КПСС, большинство из которых были видными представителями коммунистической номенклатуры.

Для начала, предлагаю анализ фракций партий АЕИ, чтобы всем было понятно, что они существенно не отличаются от ПКРМ.

В рядах ЛДПМ 3 депутата бывшие члены КПСС: 1. Юрие Цап - 1982-1985 - лектор районального комитета КПМ Флорешть, инструктор и секретарь по идеологии КПМ в 1987-19912. Симон Фурдуй - 1989-1992 - главный специалист ЦК ВЛКСМ в Молдове 3. Владимир Хотиняну - член КПСС с ноября 1977, партбилет с номером 16886184

Таким образом 9,7% депутатов фракции ЛДПМ являются бывшими коммунистами.

В ДПМ, тоже 3 бывших члена КПСС, 2 из которых являются бывшие членами ПКРМ:

1. Думитру Дьяков - стал членом КПСС, ещё будучи студентом. В период 1981-1984, Дьяков работал начальником организационного отдела ЦК ВЛКСМ в Молдове. Между 1988 и 1989 годами он был консультантом по внешним связям ЦК КПСС.
2. Мариан Лупу - с 1988 до момента роспуска в 1991 член КПСС, позже ПКРМ, позже ДПМ.
3. Георге Брашовски - с 1988 член КПСС, позже ПКРМ, позже ДПМ.

Таким образом 20% депутатов ДПМ являются бывшими членами КПСС.

В ЛП, ситуация более интересная. В самой антикоммунистической партии, тоже три члена КПСС, а остальные депутаты подозреваются в сотрудничестве с КГБ. Они построили блестящую карьеру во время тоталитарного режима:

1. Ион Хадыркэ. В 1974 году в возрасте 27 лет, стал членом КПСС и построил блестящую карьеру в партии, и через 10 лет стал секретарём организации КПМ, Союза писателей. Эту должность он занимал с 1985 по 1990 год. Образ советского героя, Хадыркэ прославлял в поэме "Комсомольский Билет", за что и был вознаграждён тоталитарным режимом, премией комсомола "Борис Главан".
2. Валериу Сахарняну, член КПСС, выпускник вышей партийной школы в Ленинграде (1989).
3. Виктор Попа (депутат ЛП, один из важнейших членов КПСС, инструктор ЦК КПМ), то есть практически выбился в верховное руководство тоталитарной системы ...

Сам Гимпу, был обвинён генералом Ионом Косташ, в том что он якобы был стукачом КГБ, т.к. он занимал должность судьи, что было бы невозможно без рекомендаций КГБ.

Таким образом ЛП, занимает первую позицию в категории коммунизма, в её активе 25% бывших членов КПСС! ЛП которая претендует на звание величайшего бойца ​​с советским прошлым, на самом деле является убежищем, санаторием для всех верных слуг старой системы.

Стоит отметить что в ПКРМ всего 5% бывших членов КПСС!

Вот по этому, мне становится дурно, когда я слышу как лидер этой партии, обвиняет всех в сотрудничестве с коммунизмом, в добавок называя коррумпированными. Господа либералы! Сначала приберитесь в собственном дворе, боритесь с коммунизмом и коррупцией в собственных рядах, а после выходите с обвинениями к трибуне.

Перводenews.md

Обсудить