Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani

Medicul și savantul care și-a creat propriul institut de personalități în neurologie

Experienţa de a trece cărările vieţii devine fundamentală în aspectul ei filosofic, lăsând în culturile de pretutindeni pagini întregi despre strălucite activităţi umane. În acest context, şi drumul vieţii academicianului Diomid Gherman are un contur inedit, cu un irepetabil conţinut, petrecut într-o muncă de admirat” – scria cu simpatie acum câțiva ani dr. Ludmila Ciobanu, pe atunci secretar ştiinţific al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie. Și, într-adevăr, academicianul Diomid Gherman este cunoscut în lumea medicală şi cea ştiinţifică ca un savant notoriu, fondator al şcolii naționale de vertebroneurologie și ctitor al renumitei şcoli de neurologie din țara noastră, în cadrul căreia a pregătit 20 de doctori și 7 doctori habilitați în medicină.

Discipolii săi împreună valorează cât un institut întreg – unii dintre învățăceii săi deja își dezvoltă propriile viguroase ramuri în cercetare, care s-au înălțat spre lumină, fiind alimentate de seva acestui rodnic arbore al școlii de neurologie, pre nume Diomid Gherman – savant, om de omenie și patriot al neamului. Ca profesor universitar, a contribuit la educarea și formarea profesională a numeroase generații de absolvenți, reușind să transmită studenților nu numai cunostințe de specialitate, ci și exemplul personal de inaltă tinută morala și deontologie profesională. Vizionar și preocupat mereu de viitorul pregătirii superioare a fost permanent în avangardă.

Doctorul habilitat în ştiinţe medicale Mihail Gavriliuc, bunăoară, s-a stabilit pe segmentul tratamentului maladiilor cerebro-vasculare acute şi a neuroinfecţiilor. Împreună cu discipolii săi, perseverează în acest domeniu, câștigându-și pas cu pas autoritatea profesională și respectul pacienților din Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie. Astăzi îl regăsim pe dl profesor în calitate de prorector la Universitatea de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”.

Un alt nume sonor din școala de neurologie din Republica Moldova este Grigore Zapuhlâh, doctor habilitat în ştiinţe medicale, specialist notoriu în tratamentul microchirurgical al patologiei vasculare cerebrale. A fost ales președinte al Asociației Neurochirurgilor din țara noastră. În contextul dat, mai nominalizăm doi discipoli, două personalități marcante din neurologie: doctorul habilitat în ştiinţe medicale Ion Moldovanu, profesor universitar, care s-a afirmat în domeniu prin studiul polivalent al tulburărilor cefalalgice, vegetative şi extrapiramidale, iar doctorul habilitat în ştiinţe medicale Valeriu Timirgaz – prin tratamentul patologiei neurooncologice. Ambii dețin în prezent funcții administrative: primul este director general al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, cel de al doilea tot aici – director adjunct pentru ştiinţă şi inovare. Această enumerare ar putea continua cu alte nume recunoscute în știința medicală.

Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare apreciază înalt activitatea științifică prodigioasă a savantului Diomid Gherman, inclusiv în domeniul pregătirii cadrelor științifice și științifico-didactice. Cu prilejul aniversării a 85-ea i-a conferit Diploma sa de Merit.

Omagiatul nostru s-a născut în satul Bocșa, raionul Fălești, în familia diaconului Grigore Gherman. Nu știm care factori l-au determinat, dar și-a ales să studieze medicina – unul din cele trei domenii mai vechi de activitate ale omului, când a pășit pe făgașul civilizației, la rând cu fizica și artele frumoase, după cum menționase într-o discuție particulară reputatul nostru regizor Ion Ungureanu. Putem doar presupune că prea multă durere a văzut și a simțit tânărul Diomid Gherman în anii celui de-al doilea război mondial și în perioada postbelică pe meleagurile basarabene – sub această incidență s-a decis ca prin actul medical să poată alina aceste suferințe. După absolvirea Facultăţii de Medicină Generală a Institutu­lui de Stat de Medicină din Chişinău (1951) şi a secundariatului cli­nic (1954), lucrează în calitate de medic-şef al spitalului din s. Chiri­leni, r-nul Ungheni (1951–1952) şi al spitalului raional din Congaz (1954–1956), apoi în calitate de inspector al Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM (1956–1957). A fost preşedinte al Comitetului Central al Crucii Roşii (1957–1961). Din 1961 exercită funcţiile de asistent, conferenţiar, profesor, iar în perioada 1969–1998 este şef al Catedrei de neurologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farma­cie „N. Testemiţanu”. În continuare, a activat ca profesor universitar la aceeaşi catedră şi conducător ştiinţific principal interimar al La­boratorului de vertebroneurologie al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie al Ministerului Sănătăţii.

După cum am menționat mai sus, cercetătorul Diomid Gherman a devenit cunoscut în calitate de fondator al şcolii de vertebroneurologie din Republica Mol­dova. Efectuează cercetări asupra patologiei măduvei spinării şi a coloanei vertebrale, iar în ultimul timp – studiază factorii de risc şi etiopatogenia dereglărilor vasculare medulare şi afecţiunile vertebrogene ale radiculelor spinali, cu impact considerabil asupra sănătăţii persoanelor apte de muncă. Astfel, putem consta că s-a dedicat neurologiei – științei despre procesorul uman – sistemul nervos, dacă am folosi limbajul informaticii. Abordând această pistă a științei calculatoarelor și făcând o analiză comparativă a activității omagiatului pe tărâmul științific, stabilim că Domnia sa a reușit să se impună atât în domeniul software uman, cât și hardware, îmbinându-le armonios. Savantului ii aparține pionieratul în stabilirea rolului important al sistemelor periferice ale procesorului uman, la rând cu blocul principal – creierul.

Rezultatele cercetărilor fundamentale în domeniul neurologi­ei sunt prezente în cele 400 de lucrări științifice, inclusiv 12 monografii, 3 manuale, 3 invenții și 25 brevete de implementare în neurologie. În monografia „Ишемические нарушения спинального кровообращения”(1972) a elaborat, în baza cercetă­rilor clinico-morfologice, o direcţie nouă în patologia vasculară me­dulară, demonstrând că numai 6-8 artere radiculo-medulare parti­cipă la vascularizarea măduvei spinării. Aceste artere sunt termina­le, iar între ele anastomozele lipsesc, formând astfel „zone critice” la frontiera de vascularizare a vaselor magistrale. A fost confirmată prezenţa a patru zone critice şi au fost descrise clinica şi substratul mor­fologic, patogenia, diagnosticul diferenţiat al ictusului medular acut şi lent progresiv.

Academicianul Diomid Gherman a fost apreciat cu cele mai înalte titluri și distincții internaționale: este membru al Academiei de Ştiinţe din New York, al Academiei Euro-Asiatice, membru al Consiliului Federaţiei Societăţilor Neurologice Europe­ne, membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Medicale din Româ­nia. În plan intern: deţine titlurile de „Om Emerit”, laureat al Premiului de Stat, este decorat cu Ordinul „Gloria Muncii”, „Ordinul Republicii”, cu medaliile „Pentru Vitejie în Muncă”, „Meritul civic”, „Nicolae Testemiţanu” şi „Dimitrie Cantemir”. Din 1993 este membru titular al Academiei de Științe a Moldovei. Prin urmare, țara l-a apreciat cu tot ce a avut mai bun și mai prețios.

Meditând asupra biografiei savantului, am ajuns la concluzia că un medic poate realiza o carieră de succes, ca și un preot, doar prin dragoste față de om, de pacient, care îi încredințează ceea ce are mai scump – taina sănătății lui. Și încă un aspect din paralelismul între medic și preot – ambii ating piscurile recunoștinței omului, dacă se oferă benevol a prelua și a trece durerea omului prin ei. Nu întâmplător, Hippocrates, părintele medicinei, încă în antichitate a lăsat drept testament renumitul său jurământ, care trebuie să-l accepte toți acei care urmau să profeseze în acest domeniu. Propunem și cititorilor noștri acest text modernizat de Asociaţia Medicală Mondială în cadrul Declaraţiei de la Geneva din anul 1975. Cu siguranță, el prezintă un interes major și în perioada actuală, când au loc reforme în medicină, dar, totodată, nu trebuie să uităm că ele se fac în interesul omului, al umanității.

Jurământul lui Hippocrates

“Odată admis printre membrii profesiunii de medic:

Mă angajez solemn sa-mi consacru viaţa în slujba umanităţii;

Voi păstra profesorilor mei respectul și recunoştinţa care le sunt datorate;

Voi exercita profesiunea cu conştiinţă și demnitate;

Sănătatea pacienţilor va fi pentru mine obligaţie sacră;

Voi păstra secretele încredinţate de pacienţi chiar și după decesul acestora;

Voi menţine prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiţie a profesiunii de medic;

Colegii mei vor fi fraţii mei;

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea și pacient consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, partid sau stare socială;

Voi păstra respectul deplin pentru viaţa umană de la începuturile sale chiar sub ameninţare și nu voi utiliza cunoştinţele mele medicale contrar legilor umanităţii.

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!”.

Dlui academician Diomid Gherman, consecvent umanist, pentru care postulatele lui Hippocrates au devenit regulă de fiecare zi în neurologie, îi urăm la cei 85 de ani multă sănătate, eternă dragoste și recunoștința discipolilor și a pacienților săi. Îi dorim sincer să se simtă în continuare tânăr și încrezător în ziua de mâine, după cum spunea poetul și filozoful Lucian Blaga: ” Sunt tânăr încă – şi voi rămâne până la urmă tânăr, fiindcă am un viitor, fiindcă adevăratul meu viitor vine după mine”.

Academician Valeriu Canțer,

președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare,

Constantin Ețco, profesor universitar, consultant al CNAA

Обсудить