SOCIETATEA E REVOLTATĂ DE HOTĂRÎREA CURŢII CONSTITUŢIONALE. ОБЩЕСТВО ВОЗМУЩЕНО РЕШЕНИЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Să cerem demisia imediată a actualei componenţe a Curţii Constituţionale pentru profanarea Legii fundamentale şi a eforturilor milioanelor de cetăţeni în consolidarea statalităţii moldoveneşti.

A D R E S A R E

Cetăţeni ai Moldovei!

La 5 decembrie 2013 cu voturile a cinci judecători ai Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, în majoritate cetăţeni români, s-a lovit în năzuinţa de veacuri a moldovenilor de a-şi construi propriul stat suveran, liber şi independent. Magistraţii, la porunca stăpînilor din afară, au ridicat mîna asupra Constituţiei. Judecătorii, care au jurat credinţa altui stat au ordonat izgonirea limbii moldoveneşti din spaţiul politico-juridic al Republicii Moldova.

Dreptul exclusiv de a-şi numi limba aşa cum doreşte el, l-a avut şi îl are Suveranul-popor, adică toate generaţiile lui de la începuturi şi pînă astăzi, pe care a îngrijit-o si a păstrat-o cu sfinţenie secole la rînd. Nu merită încredere filologii şi istoricii de conjunctură, cu pretenţii de savanţi, pentru care ieri limba a fost moldovenească, iar astăzi - română. Pe 12 mai 1989 Adunarea generală a Academiei de Ştiinţe în majoritate absolută a votat pentru ca limba moldovenească să fie decretată limbă de stat a Republicii Moldova.

Hotărîrea Curţii Constituţionale se referă la chestiunea limbii doar parţial. Curtea Constituţională a încercat să creeze premize juridice pentru lichidarea Moldovei ca stat, formînd condiţii legale pentru anularea independenţei moldoveneşti sub forma anihilării identităţii moldoveneşti şi lingvonimului limba moldovenească. Moldova nu poate fi lichidată pe cale legală. De aceea ei au săvîrşit acest act ilegal, recunoscînd primatul preambulului Declaraţiei de Independenţă asupra Constituţiei. Acţiunea lor reprezintă o crimă de stat.

Dispunînd că Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991 constituie „blocul de constituţionalitate primar”, Curtea Constituţională minte cu neruşinare, confundîndu-l cu cel constituant, care includea:

a) Regulamentul Organic al Moldovei din 1832 – prima Constituţie moldovenească, unde art. 421 clar stipula: „Cursul tuturor îmvăţăturilor va fi în limba moldovenească, nu numai pentru înlesnirea sholerilor şi cultevirea limbii şi patriei, ce încă şi pentru cuvîntul că toate pricinile publice trebue să se tractarisască în această limbă, pe care lăcuitorii o întrebuinţază şi în sărbările bisericeşti”.

b) Declaraţia Suveranităţii R.S.S. Moldova din 23 iunie 1990 a servit drept fundament al Constituţiei Republicii Moldova, deoarece punctul 13 al acestui document de valoare constituţională prevede fără echivoc: „Prezenta Declaraţie serveşte drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a R.S.S. Moldova... pentru pregătirea şi încheierea Tratatului unional în cadrul comunităţii statelor independente”.

c) Actul de aderare a Republicii Moldova la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi ratificarea pactelor internaţionale ale drepturilor omului (Hotărîrea Parlamentului din 28 iulie 1990) de asemenea vine cu un set întreg de principii fundamentale, valori constituţionale general acceptate, care, în mod firesc, s-au regăsit în Constituţia din 1994.

d) Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991, fiind a doua declaraţie de neatîrnare a Republicii Moldova, a finalizat blocul constituant, de care s-a condus în 1994 Parlamentul Republicii Moldova, elaborînd şi adoptînd Constituţia în vigoare.

În acest context istorico-juridic Declaraţia din 27 august 1991 nu este nici actul de fondare a Republicii Moldova, nici „certificatul ei de naştere”, nici măcar cel mai important compartiment al blocului constituant, care ar putea fi considerat unul primar.

Avînd în vedere trecutul milenar al poporului moldovenesc şi statalitatea sa multiseculară în spaţiul carpato-nistrean, Hotărîrea Curţii din 5 decembrie 2013 este nu numai o diversiune politico-juridică şi etno-spirituală, dar şi social-distructivă, provocînd dezbinarea credincioşilor pravoslavnici pe criteriul lingvistic.

În aceste împrejurări, noi, un grup de cetăţeni ai Republicii Moldova ne adresăm către toţi compatrioţii noştri:

1. Să ne ridicăm în apărarea ţării, a demnităţii naţionale, cetăţeneşti şi contra tentativelor revanşarde ale forţelor antistatale.

2. Să cerem cu hotărîre ca toate organele de administrare, de toate treptele să respecte cu stricteţe legislaţia privind limba moldovenească, limba care este sufletul neamului nostru şi care aparţine tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, inclusiv celor cu care moldovenii au trăit în pace şi bună înţelegere secole la rînd.

3. Să nu fie admişi în organele de conducere ale statului moldovenesc cei care au cetăţenia altui stat.

4. Să cerem demisia imediată a actualei componenţe a Curţii Constituţionale pentru profanarea Legii fundamentale şi a eforturilor milioanelor de cetăţeni în consolidarea statalităţii moldoveneşti.

5. Să insistăm asupra declarării Preşedintelui României, Traian Băsescu, persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, pentru declaraţii publice duşmănoase şi jignitoare la adresa poporului şi statului nostru, încălcarea drepturilor omului prevăzute de Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Ne adresăm către toţi cetăţenii ţării şi moldovenii de peste hotare, către toate organizaţiile obşteşti, sindicale, patronale, organele administraţiei locale alese de popor să demonstreze insistent şi hotărît susţinerea acestor cerinţe. Apărarea Statului, a limbii moldoveneşti, a unităţii poporului este datoria tuturor cetăţenilor!

· Victor Borşevici – ambasador (2002-2006) în China, profesor universitar, publicist

· Igor Caldare – comentator politic

· Visarion Ceşuev - economist

· Tudor Chifiac – istoric, publicist

· Emil Ciobu – ex-ambasador în Romînia

· Gherasim Ghidirim – filolog, publicist

· Anatol Dubrovschi – doctor în istorie

· Viorel Furtună – avocat, lider Mişcării Naţional Democrate

· Episcop Markel – episcop de Bălţi şi Făleşti

· Ivan Muntean – membru Asociaţiei obşteşti „Eu sînt moldovan, Eu grăiesc moldoveneşte”

· Sergiu Nazaria – doctor în istorie

· Nicolai Pavlîcev – consilier municipal

· Mihail Sidorov – jurist

· Vasile Stati – doctor habilitat în istorie şi filologie

· Valentin Todercan – consilier municipal

· Nicolai Ţveatcov – doctor în politologie

· Ghenadie Valuţă – preot

· Ernest Vardanean – politolog

· Boris Marian – poet, publicist

· Andrei Cechirlan – doctor în filozofie

· Efim Donos – colonel, preşedinte al Consiliului veteranilor trupelor de grăniceri

· Ion Mahu – colonel, ex-şef al Direcţiei Generale de Contraspionaj

· Victor Stepaniuc – doctor în istorie, politolog

· Mihail Caftanat – profesor de muzică

· Oleg Scutaru – preşedintele raionului Edineţ

· Constantin Munteanu – scriitor, regizor

· Vladimir Donţu – Uniunea ofiţerilor din Moldova

· Alexandru Snegur – ex-deputat, primar al s.Speia

* * *

20 февраля с. г. состоялось заседание Комитета ветеранов В.О.В, военной службы и правоохранительных органов Республики Молдова. Среди других вопросов, Комитет заслушал также информацию об Обращении группы граждан к молдавскому народу в связи с решением Конституционного суда РМ от 5 декабря 2013 года, касающегося изменения статьи 13 Конституции, в частности, замены в ней синтагмы «молдавский язык» на «румынский язык».

Совет считает указанное решение Конституционного суда антиконституционным, преступным актом, подрывающим основы молдавской нации и государственности. Оно принято по заказу правителей соседнего государства и является прямым следствием сговора его лидера Траяна Бэсеску с президентом Николаем Тимофти, главой правительства Юрием Лянкэ и бывшим премьером Владом Филатом, о чем открыто признался румынский руководитель в своем выступлении во время пребывания в Изворул Мурешулуй 12 августа 2013 г.

Решение Конституционного суда от 5 декабря 2013 г., принятое входящими в его состав четырьмя румынскими гражданами, давшими клятву верности соседнему государству является не только антигосударственным и антимолдавским актом, но и откровенной юридической нелепостью. Оно утверждает верховенство Декларации о независимости над Основным законом страны, в то время как в статье 7 действующей Конституции прямо указано: «Конституция Республики Молдова является ее высшим законом. Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы

Молдавский народ дал имя своему родному языку. И только он, Народ, имеет право изменить его название. Этот вопрос не входит в компетенцию какого-либо суда, будь он Верховный или Конституционный.

Совет, от имени многотысячной организации ветеранов Великой Отечественной Войны, военной службы и правоохранительных органов, поддержал Обращение группы граждан к молдавскому народу, потребовав немедленного вывода иностранных граждан из состава Конституционного суда, объявления президента Румынии, главного зачинщика реваншистской, неоколонизаторской компании против Республики Молдова, персоной нонграта на территории нашего государства.

Герасим Гидирим

Обсудить