Предложения Академии наук РМ

UNELE PROPUNERI LA PROGRAMUL DE ACTIVITATE

AL GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA PENTRU ANII 2015-2018

1. EDUCAȚIE

Obiective de guvernare:

1. Orientarea procesului educațional spre obținerea competențelor și specializarea inteligentă.

2. Promovarea dimensiunii europene în cadrul procesului educațional-formativ.

3. Orientarea spre învățământul dual și majorarea ponderii învățământului vocațional-tehnic.

4. Creșterea performanței educaționale prin utilizarea cercetării științifice.

Acțiuni prioritare:

1. Modernizarea sistemului educațional prin dezvoltarea și valorificarea resurselor caracteristice fiecărui tip de învățământ.

2. Introducerea criteriilor minime de calitate la toate treptele învățământului.

3. Asigurarea funcționalității treptei a treia de studii superioare prin utilizarea școlilor științifice.

4. Redimensionarea filierelor de formare universitară în conformitate cu exigențele internaționale și reperele dezvoltării social-economice a țării.

5. Diversificarea ofertei formative pentru diferite categorii socio-demografice ale populației.

6. Modernizarea infrastructurii instituțiilor de învățământ prin racordarea la tehnologiile și metodicile educaționale cu randament.

7. Promovarea parteneriatului dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri pentru sporirea relevanței studiilor și a gradului de încadrare a absolvenților în câmpul muncii.

8. Sporirea statutului social al cadrelor didactice, manifestat în oferirea de garanții sociale, remunerare adecvată.

2. CERCETARE

Obiective de guvernare:

1. Acordarea științei statut de prioritate.

2. Corelarea cercetării cu educația și economia.

3. Sporirea impactului cercetării asupra societății și promovarea consumului de cunoștințe.

Acțiuni prioritare:

1. Modificarea și completarea Codului cu privire la știință și inovare, având în vedere asocierea comunității științifice la spațiul european de cercetare.

2. Deschiderea accesului pentru cercetători la fondurile sectoriale de finanțare competitivă.

3. Introducerea măsurilor de stimulare a atragerii fondurilor din străinătate și din parteneriate private cu mediul de afaceri.

4. Implementarea reformelor metodologice de sporire a calității cercetării.

5. Stimularea eficienței cercetării prin intermediul unui sistem flexibil de salarizare.

6. Asigurarea pregătirii cadrelor de înaltă calificare și dezvoltarea instruirii continue.

3. INOVARE

Obiective de guvernare:

1. Acordarea statutului de prioritate dezvoltării inovaționale.

2. Orientarea spre inovare a subvențiilor și subsidiilor de stat

Acțiuni prioritare:

1. Ajustarea cadrului normativ și a viziunilor strategice la directivele și programele Uniunii Europene privind domeniul inovațional.

2. Elaborarea unui program guvernamental de susținere a emergenței clusterelor științifico-tehnologice și a afacerilor inovaționale.

3. Acordarea facilităților fiscale și vamale pentru inovatori.

4. Adoptarea și implementarea mecanismelor de finanțare noi (venture, voucher inovațional).

5. Asigurarea mecanismelor de scutire a impozitelor pentru întreprinderile care investesc în inovații.

6. Dezvoltarea standardelor naționale existente și orientarea lor spre inovare.

4. ECONOMIE. ANTREPRENORIAT ȘI MEDIUL DE AFACERI

Obiective de guvernare:

1. Energetică.

2. Industrie.

3. Agricultură.

4. Probleme sociale și demografie.

Acțiuni prioritare:

1. Diversificarea aprovizionării cu resurse energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile.

2. Îmbunătățirea cadrului de reglementare a sectorului de creditare bancară și nebancară, întru asigurarea accesului agenților economici la sursele de creditare.

3. Reforma fiscală. Reducerea impozitelor la import la produsele si serviciile ce ar stimula ISD si transferul de tehnologii. Introducerea impozitului forfetar în Republica Moldova, este necesară realizarea unui studiu complex.

4. Perfecționarea managementului întreprinderilor de stat.

5. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de control financiar public.

6. Mecanismul de susținere a întreprinderilor familiale, prevăzându-le în legislație ca formă juridică aparte, având în vedere specificul de evidență, impozitare, precum și transmiterea în succesiune.

7. Elaborarea programului special de stat de susținere a femeilor-antreprenoare, care activează în zonele rurale.

8. Asigurarea calității produselor alimentare prin utilizarea tehnologiilor ionizante, noilor soiuri și hibrizi de plante, a noilor rase și crosuri de animale cu un potențial genetic performant.

9. Perfecționarea și eficientizarea sistemului de subvenționare în agricultură.

10. Menținerea și asigurarea creșterii demografice pentru piața muncii.

11. Stimulente și mecanisme de reintegrare socială și incluziune socială.

12. Implementarea sistemului nestatal de pensii, inclusiv și crearea fondurilor profesionale de pensii.

5. EDIFICAREA STATULUI DE DREPT

Obiective de guvernare:

1. Reforma justiției.

2. Combaterea corupției.

3. Reintegrarea țării.

Acțiuni prioritare:

1. Impulsionarea activismului politic și juridic al cetățenilor prin crearea unor premise favorabile.

2. Intensificarea dialogului dintre puterea de stat și societate.

3. Sporirea participării societății civile în promovarea reformelor, implementarea legilor, respectarea drepturilor și libertăților omului.

4. Modificarea cadrului juridic în scopul oferirii accesului cetățenilor la Curtea Constituțională.

5. Asigurarea științifico-practică a proiectelor și procesului de reformă judiciară.

6. Crearea unui sistem instituțional eficient de reacționare la săvârșirea infracțiunii și de investigare a infracțiunilor pe întreg teritoriul țării

7. Demonopolizarea sistemului instituțional de expertiză judiciară și crearea laboratoarelor private de expertiză judiciară/experților privați.

8. Reducerea rolului statului în economie, minimizarea funcțiilor statului în economie; promovarea principiului autoreglementării în relațiile de antreprenoriat.

9. Elaborarea și implementarea standardelor anticorupţionale în diverse domenii.

10. Asigurarea științifică a procesului de reintegrare a țării.

11. Elaborarea unei concepții de soluționare a diferendului și de reintegrare a țării.

12. Elaborarea și implementarea unui plan de acțiuni privind reintegrarea țării, bazat pe diplomația publică, cu participarea plenară a societății.

13. Transformarea formatului de negocieri în heptagonal.

14. Înlocuirea forțelor actuale de menținere a păcii cu structuri civile.

6. SECURITATEA NAȚIONALĂ

Obiective de guvernare:

1. Sporirea securității energetice și a siguranței alimentare.

2. Combaterea sărăciei, asigurarea securității economice

3. Asigurarea securității informaționale, securității societale și stabilității politice

Acțiuni prioritare:

1. Dezvoltarea surselor proprii de generare a energiei, inclusiv surse de energie regenerabilă.

2. Asigurarea stabilității de funcționare a sistemului electroenergetic.

3. Dezvoltarea infrastructurii interne și a interconexiunilor sistemului electroenergetic național la sistemul european.

4. Dezvoltarea sistemului național de statistică energetică compatibil cu sistemul de statistică energetică comunitar.

5. Sporirea securității energetice prin diversificarea căilor de asigurare cu resurse energetice primare.

6. Elaborarea pragurilor de securitate economică.

7. Elaborarea și implementarea programelor pentru asigurarea securității informaționale a țării.

8. Activizarea implicării reprezentanților minorităților în soluționarea celor mai stringente probleme ale vieții politice, economice, sociale și culturale.

9. Identificarea căilor de ameliorare a insecurității sociale și economice, rezultate din migrația forței de muncă înalt calificată peste hotarele țării.

10. Asigurarea suportului științific pentru identificării soluțiilor de dezvoltarea a societății civile și formelor de participare la procesul decizional.

7. SĂNĂTATE

Obiective de guvernare:

1. Fundamentarea securității sănătății populației, a serviciilor medicale performante, oferirea posibilităților cetățenilor la obținerea unei stări bune de sănătate, la creșterea calității vieții și a speranței la viață.

Acțiuni prioritare:

1. Creșterea accesului populației la servicii de sănătate de bază.

2. Extinderea și elaborarea programelor de prevenție, finanțarea și implementarea programelor de screening pentru depistarea precoce și tratarea bolilor netransmisibile, cu impact major asupra indicatorilor stării de sănătate, cu prioritate pentru bolile cardiovasculare, cerebrovasculare, oncologice.

3. Pregătirea, perfecționarea și atragerea de personal medical în specialități dificile și în localitățile neasigurate cu personal medical. Revizuirea sistemului de salarizare și a stimulării performanței și competitivității personalului medical.

8. PROTECȚIA MEDIULUI AMBIANT

Obiective de guvernare:

1. Menținerea și amplificarea diversității biologice în utilizarea durabilă a resurselor naturale

2. Transformarea problemelor de mediu în beneficiu economic prin utilizarea rațională a resurselor naturale, a tehnologiilor ecologice și prelucrarea deșeurilor.

3. Restabilirea și extinderea perdelelor forestiere de protecție a terenurilor agricole, componente a Carcasei ecologice naționale.

Acțiuni prioritare:

1. Selectarea genotipurilor de plante agricole și silvice rezistente la factorii climatici nefavorabili (arșiță, secetă, ger).

2. Utilizarea inovațiilor și raționalizărilor ecologice pentru eficientizarea exploatării resurselor naturale.

3. Extinderea utilizării reglatorilor naturali de creștere în tehnologiile agriculturii ecologice.

4. Utilizarea Sistemelor Informaționale Geografice în vederea identificării fâșiilor riverane de protecție a obiectelor acvatice.

5. Crearea cadastrului de stat al obiectelor și complexelor din fondul ariilor protejate.

6. Evaluarea impactului antropic asupra sustenabilității ecosistemelor naturale.

9. PATRIMONIUL NAȚIONAL CULTURAL

Obiective de guvernare:

1. Sporirea potențialului turistic și a vizibilității țării în spațiul european prin valorificarea resurselor patrimoniului cultural național.

2. Promovarea politicilor publice bazate pe cerințele societății moderne în dimensiune culturală.

Acțiuni prioritare:

1. Elaborarea Codului Patrimoniului Cultural Național.

2. Promovarea scoarței naționale, ca element de patrimoniu imaterial național în scopul înscrierii în lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial.

3. Dezvoltarea bazei de date electronice ale Patrimoniului Cultural Național – digitizarea patrimoniului național.

Академия наук РМ

Обсудить