IRRENOLOGICAL REFLECTIONS OF MILITARY PSYCHOLOGY ON EUROPEAN SECURITY.

Parcevschii Nicolae,  PhD student Academy of Public Administration of the Republic of Moldova

Abstract: Military psychology and Irenology can be presented as two antagonistic fields, until the moment when we propose a complex approach. This approach will be interdisciplinary, based on political science, history, international law, political geography, social psychology, political psychology, personality psychology, polemology, irenology, psycholinguistics, reflective game theory and other socio-political and humanistic disciplines.

            Military psychology brings us to the reality that the carpathic-danubian space in the next 5-10 years may be subject to border revisions in the quadrangle Hungary-Romania-Ukraine-Moldova. This conclusion exposed by the moldovian military psychology does not appear as an aberrant fantasy, but it is based on the psycholinguistic and behiviorist analysis of the activity of the russian president Vl. Putin. This analysis includes the public statements of president Vl. Putin since 2003 and reconfirmed in 2008, 2012, 2016, 2019, 2021. According to Putin's doctrine, Ukraine is an artificial state (2008- NATO summit in Bucharest) and the border of historic Russia is drawn on the rivers Neman, Bug, Zbruci, Dniester (except Galicia, Volâni, Transcarpathia and Bucovina). Moldovian military psychology considers that these neo-imperial ambitions find continuity through the concentration and application of military force in the geographical areas of Georgia and Ukraine, etc. But these conceptions of Vl. Putin is found not only in the abolition of the Helsinki Accords through the annexation of Crimea 2014, but is fueled by the agreements of Bucharest 1812, Akkerman 1826, the Paris Peace Conference of 1919, the Munich Agreement 1938, the Molotov-Ribentropp Pact 1939, The Tehran Conference of 1943 and finally the 1975 Helsinki Accords, which legislated the "right of the strong" to "insignificant" states. This is where we find the inspiration of A. Hitler in the start of World War II (annexation of Austria, the southern region of Czechoslovakia, etc.). Here is where we find the inspiration of Vl. Putin when he decides on the revision of European borders. The "betrayal" of Munich in 1938 is directly reflected today when the West does not react promptly to the annexation of Crimea and the Donbas. In this context, the Minsk agreements represent a successful reflective game of Russia with the involvement of Chancellor Angela Merkel and French President Francois Hollande. Ukraine has become the direct target of the "Putin doctrine", which will lead to the revision of the Romanian-Ukrainian, Romanian-Hungarian, Moldovian-Romanian, Moldovian-Ukrainian and Polish-Ukrainian borders.

            The Putin Doctrine (2012) is based on a well-structured and activated foresight in 2003, partially realized in 2014. The next stage aims at restructuring the southeastern and western borders, the absorption of Ukraine in the Russian political-semantic space. For this, Russia has prepared a military contingent of about 150 thousand soldiers, landing craft with a capacity of 10 thousand soldiers in the Black Sea and the Sea of ​​Azov, all of which extend on a front of about 1000 km. This induces a major military threat to Ukraine as a tactical and strategic aspect. And if MILITARY PSYCHOLOGY is an effective tool of the offensive, IRENOLOGY comes with new approaches and reflections, which include the full interdisciplinary potential meant to ensure peace in the region. And denying the importance of these disciplines is an absolute mistake when we refer to an imminent military aggression. Both MILITARY PSYCHOLOGY and IRENOLOGY are applied fields that explicitly express themselves on geopolitical situations related to war and peace.

Keywords: irenology, military psychology, polemology, psycholinguistics, Putin's precedent, Putin's doctrine.

 RefleXii irenologice aLE psihologiei militare privind securitatea europeană.

Parcevschii Nicolae, doctorand Academia de Administrație Publică a Republicii Moldova

Rezumat:  Psihologia militară și Irenologia pot fi prezentate ca două domenii antagoniste, până la momentul cănd ne  propunem o abordare complexă. Aceasta obordare va fi interdisciplinară, având la bază politologia, istoria, dreptul internațional, geografia politică, psihologia socială, psihologia politică,  psihologia  personalității, polemolgia, irenologia, psiholingvistica,  teoria jocurilor reflexive si alte disciplini de gen social-politic și umanist.

Psihologia militară ne aduce în fața realității că spațiul carpato- danubian in apropiații 5 -10 ani poate fi supus unor revizuiri a hotarelor în cuadrulaterul Ungaria- România- Ucraina- Moldova. Această concluzie expusă de psihologia militară moldovenească nu apare ca o fantezie aberantă, dar se bazează pe analiza psiholingvistică a cuvântarilor și behivioristă a activității   președintelui rus Vl. Putin. Această analiză includ enunțurile publice a presedintelui Vl. Putin începând cu anul 2003 și reconfirmate în anii 2008, 2012, 2016, 2019, 2021. În conformitate cu ,,doctrina Putin,, Ucraina este  un stat artificial (2008- samitul NATO la Bucuresti) iar hotarul Rusiei istorice este trasat pe  râurile Neman,  Bug, Zbruci, Nistru (cu excepția Galiția, Volâni, Transcarpatia și Bucovina). Psihologia militară moldovenească consideră că aceste ambiții neoimperiale își găsesc continuitatea  prin concentrarea și aplicarea forței militare  în  spațiile  geografice georgiene și ucrainene ș.a.. Dar aceste concepții a lui Vl. Putin se regăsesc nu numai în abolirea Acordurilor de la Helsinchi prin anexarea Crimeiei 2014, dar se alimentează din acordurile de la  București 1812, Akkerman 1826, Conferința de Pace de la Paris din 1919, Acordul de la München 1938, Pactul Molotov- Ribentropp 1939, Conferinta de la Teheran 1943 și în final Acordurile de la Helsinchi 1975, care au legiferat ,,dreptul celui puternic,,   față de statele ,,neînsemnate,,.. Iată unde regăsim inspirația lui Vl. Putin atunci când el se pronunță asupra revizuirii hotarelor europene[1]. Iată unde găsim inspirația lui  A. Hitler în pornirea celui de al II –lea Război Mondial (anexarea Austriei, regiunii sudete din Cehoslovacia etc). ,,Trădarea,, de la  München 1938 se reflectă nemijlocit în zilele de azi atunci când Occidentul nu  reacționează promt la anexarea Crimeei și  Donbasului. In acest context acordurile de Minsk reprezintă un joc reflexiv reusit al Rusiei cu implicarea cancelarei Angela Merkel și președintelui francez Francois Hollande. Ucraina a devenit ținta nemijlocită a ,,doctrinei Putin,, care va aduce după sine revizuirea hotarelor româno- ucrainene, româno- ungare, moldo- române, moldo- ucrainene și polono- ucrainene.

Doctrina Putin[2] (2012) are la bază un foresight[3] bine structurat și  activat în 2003,  realizat parțial în 2014. Următoarea etapă vizează  restructurarea hotarelor sud-estice și vestice,   absorbția Ucrainei în spațiul poltico-semantic rus. Pentru aceasta Rusia are pregătit un contingent militar de circa 150 mii militari, nave de desant cu o capacitate de 10 mii miitari în Marea Neagră și Marea Azov, toate acestea extinse pe un front de circa 1000 km. Acest fapt induce Ucrainei un pericol militar major ca aspect tactic și strategic.  Si dacă PSIHOLOGIA MILITARĂ este un instrument eficient al ofensivei, IRENOLOGIA  vine cu noi abordari și reflexii,  care includ întreg potențialul interdisciplinar menit să asigure pacea în regiune. Negarea importanței acestor disciplini reprezintă o eroare absolută atunci când ne referim la  o agresiune militară iminentă. Atât PSIHOLOGIA MILITARĂ cât și IRENOLOGIA sunt domenii aplicate, care în mod explicit se exprimă asupra unor situații geopolitice legate de război și pace.

Cuvinte-cheie: irenologie, psihologie militară, polemologie, psholingvistică, precedentul Putin,  doctrina Putin.

 1. ASPECTELE  REFLEXIVE  ALE  PSIHOLOGIEI MILITARE

            Înainte de a dezvălui bazele psihologiei militare, voi prezenta două noțiuni, care dezvăluie complexitatea omului ca vețuitoare.

            Notiunea existențială[4] despre Om ,,Omul ca specie biologică este un paradox, o vețuitoare  paradoxală. Nici un animal nu este paradoxal. Mamiferele sunt mamifere, plantele sunt plante și numai omul nu reprezintă SINELE și ESENȚA sa. Omul permanent se perfecționează, se depășește pe sine ca specie,  depășește fizicul existenței sale prin forța găndirii. Un alt paradox al  omului constă în faptul neîncrederii în propriile puteri și corectitudinea evoluției sale. Omul paradoxal se află în explorare continuă a existenței și bunei interpretări a evoluției sale, prin involuție și perfecționarea tehnologiilor autodistrugătoare.  Și totuși Omul, prin  gândire, a devenit liber în habitatul Terrei, neavând limite în Percepție, Cunoaștere, Conştientizare și Reflexie".

Noțiunea reflexivă[5] despre Om ,,Omul este unica  vețuitoare a Terrei, care crează spații virtuale reflexive.  Reflexiile omului reprezintă o ,,fugă,, de la realitatea obiectivă prin literatură, muzică, pictură, artă vizuală, tehnologii media, tehnologii IT[6]. În final spațiile virtuale reflexive transformă omul în obiect bio-cibernetic, dependent totalmente de aceste spații,,.

În continuare trec la noțiunea[7] psihologiei militare ,,Psihologia militară ca știință studiază personalitatea HOMO-BELICUS indiferent că este militar de carieră sau combatant. Indeferent de structura tactica din care face parte sau  aparține națiunii în stare de război. Studiază comportamentul acestuiea pe câmpul de luptă, câmpul de aplicație, zona de calamitate, poziția lui în mediul social și militar. Studiază înfluiența reciprocă dintre personalitate și mediul agresiv, precum și conexiunile apărute în procesul comunicării polemologice,,

Psihologia militară se manifestă la nivel operational –tactic în planificarea operațiilor militare sau nivel doctrinar-strategic prin elaborarea doctrinelor și strategiilor de securitate.

Generalul român cu trei stele Teodor Frunzeti[8] în enunțul său dezvăluie esența psihologiei militare ,,Statele ce reprezintă spuraputerile actuale au dezvoltat și posedă strategii informational- psihologice, care au depășit celelalte state, astfel încât a fost creat artificial un decalaj teoretic și practic, ce pune în poziții favorabile aceste supraputeri  față de celelalte state. Acest decalaj va fi menținut în timp, în scopul păstrării superiorității permanente, pentru a influiența  statele, națiunile, cu economia, religia și valorile etno-culturale caracteristice lor,,.     Profesorul Ig. Smirnov (Rusia, Sanct-Peterburg) vine să completeze  ,,Tehnologiile psihologice reprezintă punctul culminant a tot ce a inventat omenirea până în prezent. Ele reprezintă ceva mult mai serios ca armele nucleare şi zborurile cosmice. Acum noi am creat numai  un ,,topor de piatră,,, măcar că şi cu el se poate opera. Noi am primit acces istrumental la subconştientul omului şi corecţia anumitor  sfere. Restul nu sunt decât nişte anexe,,.

Teoria  profesorului Vl. Lepskii pentru prima dată  percepe omul ca sistem informațional- inovativ, mecanic cu însușiri emotive și cognitive, bio-cibernetic, capabil să se autoorganizeze datorită capacitățlor intelectuale și totodată parte componentă a sistemului inovativ- informațional. Sistemele reflexive trebuie sa fie complexe, mozaice, capabile de  autorganizare. Adică complexitatea formează un haos, iar capacitatea sinergetică asigură dirijarea haosului.

Toate acestea teorii, sofisticate la prima vedere, au la baza lor teorii matematice logice și dinamice.

            Dacă la prof. Ig. Smirnov preocupația principală constă în transformarea psihotronă a spațiul psiho-semantic al unui om aparte. La prof. Vl. Lefevr determinăm evoluția spre conceptul acțional pre și post- factum în spațiul semantic al mulțimilor. La rândul său prof. V. Lepskii progresează în teoriile sale și lucrează ,,aici,, și  ,,acum,, cu alte cuvinte -,,timpul prezent,, devine subiect al transformărilor sale. El tinde să schimbe și să reorganizeze spațiile psiho- semantice a unor spații geopolitice, prin sisteme informaționale sofisticate. Mai mult ca atât, el afirmă că subiecții primind impulsul inițial de organizare să se mențină singuri în spațiile semantice impuse din exterior. Această afirmație reprezintă o nouă calitate pentru esența psihologiei militare în cazul infiuențelor reflexive la adresa unor spații geografice extinse.

            Iată cum prezintă unele postulate  prof. Vl. Lepski

            ,,Metodele psihosemantice permit a recostrui tabloul implicit al lumii  înconjurătoare specifice subiectului, pe care el poate să nu le conștientizeze și care se actualizează în regim de consum. Spațiile semantice pot fi concepute ca baza de structurizare a autoorganizării reflexive a conștiinței subiectului-om, precum și organizării activității grupului de subiecți,,

,,Principiul bifurcării subiecților  asigură transformarea dinamică a individului în subiectul grupului virtual, care activează în concordanță cu alți subiecți și mediul activ- inovativ,,

 

II. RefleXii irenologice aLE psihologiei militare.

Pornim de la afirmaţia că irenologia este un domeniu nou pentru Moldova, cu atât mai mult necesar în prezenţa unui conflict îngheţat la Nistru şi care necesită un parcurs diplomatic şi politic insistent. Moldova nu a realizat că jocul reflexiv nistrean  a început în 1986, iar in martie 1992  ea a căzut în plasa reflexivă întinsă. Astăzi este nevoie să realizăm clar, că operațiile militare planificate de Chișinău în 1992 au fost de incompetență militară absolută. Incompența militară și geopolitică a administrației de stat de la Chișinău au adus la ancorarea în mentalul social postconflic a ,,sindromului transnistrean,,  care induce stări victimologice de lungă durată. În Moldova mult mai importantă este pacea socială  pentru  populaţia  ţării, hărţuită de diverse doctrine politice, care induc in continuare o psihoză şi depresie socială în masă, neuroză la generaţia tânără, apatie gerontologică, anomia  partidelor  politice. Această stare a naţiunii  nu poate dura veşnic și cu fiecare an  împinge statul spre faza haosului terminal,  în condițiile unei agresiuni externe durabile. Iar retrocedarea Transnistriei este un alt pas reflexiv, care în continuare orientează politica internă și externă a Moldovei spre alte obiective, care aservesc geopolitica ,,agresorului,, și în final distorsionează construcția unui  foresight modern.

IRENOLOGIA[9] ESTE O ŞTIINŢĂ INTERDISCIPLINARĂ, CARE  STUDIAZĂ CONFLICTELE ARMATE, ÎN SCOPUL DE A LE PREVENI, MODERA  SI SOLUȚIONA.

Din punct de vedere  ştiinţific irenologia se plasează ca subiect  al politologiei.

Autorul distinge 10 stări irenologice pentru orice societate, fie primitive sau contemporane;

 • a trăi în pace, a dori pace,  a face pace,  a exporta pacea, stare  de conflict social, stare pre conflict militar, stare de conflict militar, stare post conflict, starea de război, stare postbelică.

Nici una din aceste stări nu poate fi percepută adecvat fără documentare în teoria păcii (irenologie) şi războiului (polemologie). Dar nici aceasta condiţie nu poate satisface starea de pace totală, până poporul sau naţiunea nu depune efort intelectual de a se înarma cu propriile teorii despre război şi pace. În contextul celor enunțate mai sus, Moldova contemporană este caracterizată de tripla calitate irenologică- export a păcii, conflict socialpost conflict militar. Conflictul îngheţat de la Nistru sa transformat în conflict social intern, durabil și cronic, care poate fi reactivat, la dorinţa centrelor de insecuritate din exterior. Iar antagonismul dintre aceste trei stări provoacă  inducția și ancorarea frustrării colective ca aspect istorico- geographic și, mental ca aspect al ,,incapacității,, militare și statale. In final pot apărea fluctuaţii imprevizibile, atunci când balansarea în conflictele îngetate este de lungă durată. Inhibarea în propria incompență și incapacitate de a soluționa un conflict militar induce starea de disperare  absolută.  Formatul 3+2 sau 5+2 si-a epuizat soluțiile din mai multe aspecte și nu satisfice necesităților strategice și geopolitice curente, dimpotrivă frânează dinamica proceselor dialectice. Ieșirea Moldovei din ambele formate este iminentă și necesită o reconstrucție totală a mentalității politice, inhibate de propriile frustrări sau cele ancorate din exterior.

Faptul că Moldova a devenit capabilă să exporte pace este foarte importantă, dar nu este durabilă, dat fiind faptul că aceste stări coexistă  fără finalitate vizibilă şi palpabilă. Ori starea de pace în format 3+2 sau 5+2 dezvăluie incapacitatea naţiunii de a construi pacea pe ruinele propriului conflict (început şi finisat nereuşit) şi aceasta stare  tripolară a naţiunii este  posibilă în condiţiile agramării ireno – belice.

Nu putem începe studiul interdisciplinar al IRENOLOGIEI fără a avea o bază  şolidă de disciplini integrate;

 • politologia, istoria, dreptul internațional, geografia politică, psihologia socială, psihologia politică,  psihologia  personalității, polemolgia, irenologia, psiholingvistica, teoria jocurilor reflexive etc.

CONCLUZII

 1. Toate evenimentele din politica internă, externă, relații internaționale pot fi calculate și predeterminate, încât o supraputere sau grup de supraputeri vor putea construi noi realități  diplomatice și geopolitice, astfel  atingându-și scopurile. Să nu uităm că Primul Război Mondial are la bază conflictul intern din familia regală britanică și reflexia ,,genială,, a geopoliticii Marii Britanii, care viza impedicarea transformarii Imperiul Austro-Ungar  în Imperiul- Austro-Slavo- Ungar (+Bosnia, Croatia, Macedonia, Muntenegru, Slovenia, Serbia).  Declanșarea are loc prin asasinarea la Saraevo a cronprintului Frant-Ferdinand la 28 iunie 2014 și manipularea dibace a aspectului sociopatic a lui Wilhelm al II-lea, ultimul împărat al Germaniei. Conținutul politicii europene interbelice este o reflexie directă a conflictului din familia regală britanică, care era și ea ,,infectată,, de virusul national-socialismului german. Iar venirea lui A. Hitler la putere în 1933 are loc cu acceptul tacit a lui Wilhelm al II-lea.
 2. Starea de pace în format 3+2 sau 5+2 dezvăluie incapacitatea naţiunii de a construi pacea pe ruinele propriului conflict (început şi finisat nereuşit) şi aceasta stare  tripolară a naţiunii este una posibilă în condiţiile agramării ireno – belice. Această stare a lucrurilor este specifică pentru Moldova, dar și Ucraina. Națiunile cu frustrări victimologice nu sunt virile și capabile de existență independentă și suverană, capătă calități specifice statelor- marionetă, sau devin ostatice a frustrărilor politice proprii.
 3.  În Republica Moldova din anul  2009 a început  și,  continuă până în present, contrucția   unui fractal[10] politico- administrativ de sorginte rusă. În Ucraina acest fractal se desființează prin conflict militar sângeros. 
 4. Pentru cuadrulaterul Ungaria- România- Ucraina- Moldova este foarte important să nu apară o reflexie a  ,,trădării,, de la  München 1938  in   următorii ani, când suparputerile mondiale vor decide soarta unor națiuni în mod separat, fără participarea lor. Dar și mai important este evitarea unui conflict frontalier  bazat pe contradicțiile istorico-geografice ale acestor state, care poate fi activat cu ușurință din exterior. Tendința relațiilor internaționale actuale denotă faptul că Rusia este gata să vină cu propuneri noi de revizuire a hotarelor și unor noi acorduri transfrontaliere. În acest scop Rusia este gata să propună UE oferte generoase în partea ce vizează exportul de resurse energetice. UE, în acest caz, va forma un precedent machiavelist, dacă va accepta absorbția Ucrainei în scimbul resurselor energetice.
 5. Orice conflict militar din această regiune poate fi conceput și dirijat, având la bază tehnologiile psihologiei militare, ori aceste state vor contraacționa prin tehnologii irenologice poziționate favorabil în politica lor internă și externă.
 6. Evenimentele din ultimul timp denotă faptul că art. 5[11] al Regulamentului NATO nu mai reprezintă un ,,scut,, pentru statele mici, membre NATO  din Europa de est[12]. Noua administrație a  președintelui Joe Biden a inceput activitatea prin ignorarea acestui articol. Mai mult ca atât, la 100 zile de la inaugurarea președintelui Joe Biden de pe site-ul Departamentului de Stat dispare fraza de susținere a aderării Ucrainei la NATO.
 7. Scadența triplă a ajutorului militar pentru Ucraina reflectă o tendință ambiguă a politicii SUA  pentru următorii 4 ani, inclusiv pentru  alte țări din regiunea danubian-carpatică.
 8. Pentru Rusia este foarte important rezultatul alegerilor Parlamentare din Moldova din iulie 2021, care asigură  viitoarele  aplicații militare și psiho-informaționale în spatele Ucraine. Noua operație poate fi denumită generic: ,,Reconstrucția spațiului rus,, ,, Reconstrucția spațiului istoric,, ,,Readucerea Ucrainei în spațiul istoric,, similară opуrațiunii ,,Constrângerea la pace a Georgiei,,.
 9. Pentru Moldova evenimentele din Ucraina pot  facilita parcursul european sau o vor determina să se dezică de el. Atăt pentru Moldova cât și Ucraina sunt arhinecesare construcțiile foresight economico- geografice.
 10.  Dependența UE  de gazoductele ruse ,,Fluxul nordic-2,,  și Calea Maritimă Polară induce țărilor europene moderarea expresiilor, privind sancțiunile aplicate Rusiei pe cazul agresiunii în Ucraina. Agresiune, care ignorează în mod absolut Acordul de la  Helsinchi 1975, fapt ce ne permite să concluzionăm că acest acord și-a pierdut calitățile și competențele juridice internaționale.  ,,Precedentul Putin,, induce conștientizarea că Acordul de la  Helsinchi 1975 a falimentat, la fel ca si Liga Națiunilor și Tratatul de la Versailles 1919, după ieșirea lui A. Hitler din acest tratat. Tratatul impunea germanilor  clauze denumite Schmachparagrafen, sau ”clauzele rușinii”, între care se remarcă necesitatea judecării Kaiserului pentru ”ofensa supremă adusă moralității internaționale”, și articolul 231, prin care era stabilită responsabilitatea Germaniei pentru toate pierderile cauzate de ”agresiunea” sa. Pentru agresiunea din Ucriana  liderului de la Cremlin nu i sa aplicat nici o sancțiune, iar sancțiunile  au vizat economia rusă si respectiv au căzut totalmente pe umerii poporul rus.

BIBLIOGRAFIE.

 1. Parcevschii N.  Irenologie. Geografia  militară  a  Moldovei. Editura Real Print,  Chişinău 2017.
 2. Parcevschii N. Metodica pregătirii psihologice a militarilor Armatei Naționale. Chișinău, Centrul Editorial al MA RM. Ordinul MA nr.7 din 22 octombrie 2002.
 3. Parcevschii N. Regulamentul pregătirii psihologice a militarilor Armatei Naționale. Chișinău, Centrul Editorial al MA RM. Ordinul MA nr.125 din 7 iunie 2002.
 4. Parcevschii N. ș.a. Coordonate ale psihologiei militare aplicate. Editura UNAp, București 2009.
 5. В. Лепский. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. — М.: Изд-во «Когито-Центр», 2010. — 280 с. - Электронный ресурс.
 6. В. Лепский. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию. — М.: Изд-во «Когито-Центр», 2009. — 208 с. - Электронный ресурс: www.reflexion.ru.;
 7. В. Лефевр. Алгебра совести. — М.: «Когито-Центр», 2003
 8. В. Лефевр. Конфликтующие структуры. — 1-е изд. — М., 1967; 2-е изд. — М.: Советское радио, 1973.
 

[1] Vl. Putin, interviul agenției media Bloomberg 2016.

[2] Vl.Putin articolul   ,,Rusia- intrebarea națională,, 2012 (parada militară 2019, mesajul presedintelui către Duma de Stat, martie 2021)

[3] foresight este un sistem de metode privind evaluarea și expertiza direcțiilor strategice de dezvoltare socio-economică inovativă, identificarea progreselor tehnologice care pot avea un impact asupra economiei și societății, pe termen mediu și lung.. 

[4] Notiunea autorului. Paradox- Contradicție logică-formală, apărută în ciuda respectării corectitudinii logice a raționamentului

[5] . Notiunea autorului

[6] Muzica transcedententală, imagini holografice și subliminale, texte NLP etc

[7] Noțiunea moldovenească, noțiunea autorului.

[8] T. Frunzeti, prof. universitar, doctor, rectorul Universitatii Naționale a Apărării,, Carol-I,, București.

[9] Notiunea autorului

[10] Fractal- parte componenta a unui integru, care poate fi divizat în părți, astfel încât fiecare dintre acestea să fie   o copie miniaturală a întregului.

[11] Apărarea colectivă înseamnă că un atac asupra unui membru NATO va fi considerat un atac asupra tuturor membrilor NATO.

[12] Două explozii a depozitelor de muniție au avut loc în Vrbetica în districtul Zlín din Republica Cehă la 16 octombrie și 3 decembrie 2014. Depozitele aparțineau companiei cehe, care furniza muniții și arme Ucrainei

Обсудить