Общество

Назад

Гордость и надежда Молдовы. Стипендиаты Всемирного фонда ученых (WFS)

Более 30 лет академик изыскивает стипендии от различных европейских и международных фондов, чтобы стимулировать лучших учеников, студентов, аспирантов, исследователей и других молодых людей в получении знаний.
Гордость и надежда Молдовы. Стипендиаты Всемирного фонда ученых (WFS)

Сегодня, когда мы наблюдаем деградацию науки и образования, когда целенаправленно уничтожают Академию наук, нам кажется, что все, Молдова обречена.

Но это не так. В Молдове есть таланты. А значит есть будущее.

Проект академика Георгия Дуки это подтверждает.

 Более 30 лет академик  изыскивает стипендии от различных европейских и международных фондов, чтобы стимулировать лучших учеников, студентов, аспирантов, исследователей и других молодых людей в получении знаний.

Есть результаты?

Да!

Давайте с ними познакомимся.

Я попросил академика Дуку кратко представить научные и практические результаты, полученные лауреатами Всемирного  фонда  ученных (WFS) за 2019 год.

Внимательно прочитайте, чего достигли эти молодые люди, и вы убедитесь, какой человеческий материал европейского уровня имеет наша страна.

Виталий Андриевский, доктор истории

Слово академику, профессора Георгию Дука

Mulțumesc.

Menționez, ca republica Moldova colaborează mai mult de douăzeci de ani cu Federația Mondială a Savanților cu sediul la Geneva, organizând în fiecare an apeluri a burselor  WFS pentru doctoranzi. În anul precedent a fost anunțat un apel de zece burse  pentru RM în următoarele domenii de cercetare: economie, chimie, fizică, ecologie, medicină, biotehnologie, agricultură. Din 1999 și până în prezent de această bursă au beneficiat peste 200 de doctoranzi din Republica Moldova.

În calitate de responsabil pentru organizarea acestui concurs din numele WFS Vă prezent câteva informații pertinente despre deținătorii burselor  din anul 2019.

Alexandru Ceban, doctorand al Institutului Național de Cercetări Economice

Titlul proiectului: ,,Cercetarea fenomenului economiei tenebre în Republica Moldova în contextul stabilității financiare”.

  • Cercetarea s-a axat pe studierea teoretică a conceptului economiei tenebre, cea mai importantă parte fiind cea aplicativă, în care autorul a evaluat economia tenebră în sectorul industrial al Republicii Moldova. Astfel, conform estimărilor pierderile bugetului de stat de la economia tenebră în 2018 s-au ridicat la aproximativ 5.744.851.000 lei sau 3,02% din PIB. Complexul agro-industrial a înregistrat cele mai mari pierderi pentru economia națională.
  • Au fost elaborate un șir de recomandări și propuneri de contracarare a fenomenului dat.
  • Rezultatele au fost publicate în două articole științifice.

 

Svetlana BLAJA, doctorandă la Institutul de Chimie

Titlul proiectului: “Sinteza, Caracterizarea și Activitatea Biologică a Compușilor Di- și Trinorlabdanici cu Unități Structurale 1,3-Tiazolice” .

Cercetările s-au bazat pe cererea reală a economiei naționale, de a obține compuși de origine naturală cu diverse proprietăți biologic active. S-a constatat că compușii terpenici studiați au vaste aplicații practice, cum ar fi în industria farmaceutică, cosmetică și alimentară. Sunt invitați oamenii de afaceri pentru a face investiții în aceste inovații autohtone.

A fost publicat un articol științific într-o revistă internațională cu factor de impact.

 

 

Nicolae Grigoraș, doctorand al Institutului de Ecologie și Geografie


Titlul proiectului: ,,Vulnerabilitatea ecosistemelor forestiere în contextul schimbărilor climatice”.

A fost determinat impactul potențial al aridizării climei asupra speciilor de arbori autohtoni din țară - stejari (Quercus robur, Q. petraea, Q.pubescens), dar și identificarea zonelor de vulnerabilitate ale pădurilor față de secetă.

 Expunerea speciilor mezofile de arbori față de aridizarea climei, redată – prin indicii FAI (Indicele de Ariditate Forestier), IDM (Indicele de Ariditate DeMartonne), QE (coeficientul Ellenberg), indică faptul, că în perioada de vegetație a arboreților foioase mezofile, din partea centrală și de sud a Republicii Moldova, parametrii meteorologici prezentă condiții mai uscate și mai aride de dezvoltare, ceea determină schimbarea sensibilităţii speciilor forestiere la deficitul de apă (risc sporit), modificări în structura compozițională a ecosistemelor respective și deplasări chorologice/arealogice ale speciilor (reducerea zonelor forestiere mezofile (fag, gorun şi stejar pedunculat) în favoarea pădurilor termofile de stejar pufos.

A fost publicat un articol științific.

 

Popovici Violina , doctorandă la Universitatea Tehnică a Moldovei

Titlul proiectului: ,,Capacitatea antioxidantă a extractelor liposolubile de cătină albă (Hippophae), măceșe (Rosa Canina), păducel (Crataegus)”.

 A fost cercetat impactului extractelor liposolubile din surse regenerabile autohtone asupra stabilității oxidative a produselor alimentare cu conținut lipidic sporit și caracterizat potențialul antioxidant a extractelor liposolubile de cătină, păducel și măceșe.

În prezent se realizează înlocuirea  antioxidanților artificiali cu antioxidanții naturali autohtoni care sunt mult mai inofensivi și siguri pentru sănătatea omului.  S-a acordat un interes sporit fructelor de pădure, deoarece ele se caracterizează printr-un areal întins de cultivare, fiind bogate în antioxidanţi, vitamine şi substanțe minerale, care sunt importante din punct de vedere nutriţional.

BEȘLIU Alina, doctorandă al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie

Titlul proiectului: ,,Reglarea biosintezei proteinelor la levurile pigmentate Rhodosporidium toruloides  cu aplicarea nanoparticulelor ZnO ”.

Cercetările efectuate au demonstrat că nanoparticule ZnO (50< d <100 nm) prezintă oportunități de aplicare în tehnologia de cultivare a levurilor, din punct de vedere al sporirii cantităților de proteine, enzime antioxidante și aminoacizi esențiali la tulpinile de levuri pigmentate Rhodosporidium toruloides. Rezultatele cercetării au un impact economic semnificativ care contribuie la dezvoltarea producției biotehnologice și implementarea lor în numeroase aplicații industriale și comerciale.

Au fost publicate 2 articole în reviste internaționale, 4 participări la saloanele internaționale (2 medalii de aur), obținut un brevet de invenție și o cerere de brevet de invenție.

Bursacovscaia Natalia, doctorandă al Institutului Mamei și Copilului

Titlul proiectului:  Trombofilia ereditară și mortinatalitatea la termen.

A fost evaluat rolul trombofiliilor ereditare în decesul fătului in utero pentru reducerea mortalității intrauterine a fătului matur în Republica Moldova.

Extracția ADN a fost efectuată din 2 ml de sânge venos periferic al mamei și fătului, luată într-un tub de testat care conține EDTA. După izolarea ADN-ului pacienților examinați, locurile polimorfe de interes au fost amplificate (prin metoda PCR), urmate de analiza de restricție utilizând endonucleaze specifice. 

Au fost publicate două teze la conferințe științifice internaționale.

 

 

Cobzac Vitalie, doctorand al Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”.

Titlul proiectului: ,,Grefe combinate în regenerarea defectelor experimentale ale cartilajului articular ”

             S-a efectuat extragerea de colagen tip 1 din tendon Achile de bovină, s-a dimineralizat și decelurarizat condiile femurale de iepure. S-a izolat, multiplicat și crioprezervat celulele stem mezenchimale ale măduvei osoase de iepure. Ca urmare al acestor  cercetări s-a reușit regenerarea cartilajului articular  cu rezultate mai bune în comparație cu metoda care este considerată în prezent standardul de aur în chirurgia ortopedică.

             A fost publicată o lucrare științifică  într-un jurnal indexat SCOPUS.

 

Caradja Alina, doctorandă a Universității Agrare de Stat din Moldova

Titlul proiectului: “Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova”

În zona europeană a învățământului superior, problema standardelor de calitate este în plină evoluție, iar pentru Republica Moldova, dezvoltarea durabilă implică o abordare complexă a problemei utilizării resurselor, legată de  dezvoltarea neuniformă a localităților urbane și rurale, care practic determină poluarea mediului ambiant și exploatarea intensivă a resurselor (sol, apă, păduri), reducând capacitatea de regenerare a acestora, ducând la sărăcia populației.

Rezultatele obținute au contribuit la propunerea unui mecanism nou de evaluare a calității managementului profesional agrar prin prisma unor indicatori actuali de performanță, cât și la elaborarea unui model economico-matematic de evaluare a impactului performanței învățământului profesional agrar asupra indicatorilor cantitativi și calitativi de dezvoltare a mediului rural.

Rezultatele obținute au fost prezentate la o conferință internațională.

Alexandra MIRZAC, doctorandă al Institutului de Fizică Aplicată

Titlul proiectului: „Dinamica multiphoton a unui oscilator cuantic cuplat cu un sistem pe două niveluri”.

Prezentul proiect a fost dedicat dezvoltării unei noi tehnici îmbunătățite teoretic de modelare a dinamicii multiphoton a unui oscilator cuantic prin cuplarea acestuia cu un sistem pe două niveluri. Acesta va oferi o perspectivă profundă asupra efectelor complexe legate de comportamentul multiphoton al unui sistem pe două niveluri.

Ea a demonstrat că  prezența momentului dipolar diagonal, într-un qubit cu două niveluri pompat rezonant, face posibilă cuplarea la modul de rezonanță la o frecvență total diferită decât cea de intrare care generează stări multifotonice în emițătorul cuantic plasat în cavitate.

A fost publicat un articol științific într-o revistă internațională cu factor de impact.