Priorități strategice ale cercetării și inovării pentru anii 2019-2021 (Priorități verticale).

На днях меня попросили высказать свое мнение по поводу приоритетов для науки и инновации нашей страны.

Хочу отметить что мне очень жаль, что не всегда политики прислушиваются к мнению науковедов с Академии Наук, и в суматохе постройки дорог и выплат зарплат забывают про самое важное – будущее нашей страны.

Приглянитесь к мнению ученых на будущее приоритеты науки и инновации и если у вас есть предложения вы можете отправить их на presidium@asm.md.

 Виталий Андриевский, доктор истории

Prioritatea strategică

Domenii prioritare

Necesitățile de dezvoltare a științei și țării (provocările)

Potențialul existent pentru rezolvarea necesităților (provocărilor)

Costuri estimative ale priorității

Calitatea și securitatea vieții

I. Genetica, fiziologia și biochimia plantelor, animalelor și a omului

1.Mecanisme genetico-moleculare și fiziologico-biochimice a procesului de creștere și producție.

2.Ameliorarea plantelor și animalelor – crearea de noi soiuri, hibrizi, forme, clone, rase, crosuri, linii, întru majorarea potențialului genetic de  productivitate.

3.Genetica umană.

IGFPP, IF Porumbeni, ICCC Selecția, IHTA, UASM, USDC, IBZMV, CCRGA Acvagenresurs, IFS, IMB, IZ

135 mln. lei

II. Servicii de sănătate, tratarea maladiilor și riscuri epidemiologice

1. Maladiile transmisibile și non-transmisibile.

2. Prevenirea și fortificarea dirijata a sănătății somatice și psihice.

3. Probleme demografice în Republica Moldova.

4. Tehnici și tehnologii medicale de tratare a bolilor, produse farmaceutice și sanogene din materie primă autohtonă.

USMF, IMC, IOncologic, ANSP, IMU, IFtiziopneumologie, ICardiologie, INN, SCR, IFS

III. Biotehnologii, procesare și medicina umană și veterinară

1.Biotehnologii agricole, medicină veterinară și procesare.

2.Tehnică și echipament agricol.

3.Biotehnologii microbiene inovative pentru industria farmaceutică, medicină și cosmetologie.

IMB, IHTA, IBZMV, IGFPP, IF Porumbeni, ICCC Selecția, ITA Mecagro, UASM, IFS, CCRGA Acvagenresurs, IZ, IPAPS Dimo, IEG, GB , USM, USDC, UTaraclia

IV. Securitatea energetică, seismologie și construcții durabile

1. Managementul inteligent în sistemul energetic, diversitatea energetică și energie regenerabilă.

2.Reorganizarea sistemului energetic sub aspect economic, ecologic, tehnologic și social, în baza conceptului trilemei energiei.

3.Securitatea antiseismică și construcția edificiilor a țării în corespundere cu pericolul seismic real.

4. Materialele de construcții autohtone.

5. Dezvoltarea durabilă a teritoriilor.

6. Managementul eficient geologic și al resurselor acvatice.

IE, IGS, ICh, UTM, USM, UST, MEI

V. Solul, apa, biodiversitatea, schimbarea climei și protecția mediului ambiant

1.Degradarea fizică, chimică și biologică a solului.  

2.Procese chimice și fizico-chimice în mediul ambiant și valoarea biologica a habitatului. 

3.Monitoring-ul integrat de mediu.

4.Prevenirea invaziilor biologice periculoase.

5. Dezastre naturale.

6.Scimbarea globală a climei și impactul asupra țării.

7.Controlul analitic al ecosistemelor, dezvoltarea de noi tehnologii de tratare a mediului ambiant.

IPAPS Dimo, IZ, IEG, GB, CCRGA Acvagenresurs, ICCC Selecția, IHTA, UASM, IF Porumbeni, IMB, IGFPP, ITA Mecagro, USM

Tehnologii emergente și ale viitorului

I. Metode și teorii în matematica fundamentală, aplicativă și tehnologii informaționale

1.Modele matematice a proceselor tehnologice, economice, ambientale, medicale și sociale.

2.Securitatea cibernetică, codificarea informației și criptologie.

3. Digitizarea patrimoniului cultural.

IMI, UTM, USM, IDSI, UST

145 mln. lei

II. Fizica și chimia materialelor și proceselor, inginerie, tehnologii și produse inovative

1.Sinteza și analiza chimică.

2.Materiale și tehnologii pentru industria farmaceutică, cosmetică, agricultură, ingineria și terapia celulară, electronică, optoelectronică, fotonică și spintronică.

3.Sisteme inteligente, inteligență artificială și robotică.

4. Producția alimentară și industrială autohtonă competitivă pe piețele interne și externe.

5.Potențialul științific acumulat pentru a oferi acces la tehnologiile de vârf, crearea noilor locuri de muncă și a oportunităților economice pentru mediul de afaceri.

ICh, IFA, IIEN, UTM, USM, USDC, USB, UST, MECAGRO  

Societatea cunoașterii și industrii creative

I. Modernizarea statului si a economiei naționale  în contextul proceselor de reintegrare națională și integrare  europeană

1.Oportunitățile și riscurile evoluției relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

2.Consolidarea sistemului de securitate națională a Republicii Moldova în baza principiului „reintegrare prin europenizare”;

3.Modernizarea politico-juridică și social-economică a Republicii Moldova;

4.Stabilizarea situației demografice şi asigurarea incluziunii sociale.

5. Marketingul și competitivitatea economiei naționale.

6.Antreprenoriatul inovativ, parcuri științifico-tehnologice și industriale, startup-uri, incubatoare și parcuri industriale.

ICJPS, INCE, ASEM, USM, USARB

90 mln. lei

II. Cercetări filologice și enciclopedice, valorificarea patrimoniului național și a moștenirii istorice

1. Limba română în plan structural, funcțional, istoric, informațional și de promovare.

2.  Literatura română în contextul valorilor culturale naționale și europene/universale.

3. Cercetări enciclopedice pentru edificarea societății bazate pe cunoaștere.

4. Patrimoniul istoric, arheologic și filosofic în plan național și european.

5. Istoria Moldovei în dimensiunea națională și regională.

6. Etniile în contextul culturii naționale.

7. Evoluția  națională și universală a patrimoniului cultural și artistic.

IF, IIst, IPC, BSC Lupan, USM

USARB, UPSIC, AMTAP, MNIM, MNEIN, USDC, USCahul, USComrat, USTaraclia

III. Dezvoltarea și perfecționarea sistemului educațional în vederea consolidării capitalului uman pentru dezvoltarea Republicii Moldova

1.Procesul de învățare prin armonizarea valorilor tehnologice și umaniste.

2.Bazele psihopedagogice ale formării incluziunii sociale și atitudinii civice active.

3. Tehnologii digitale și sistemul STEM (science, technology, engineering and mathematics) în procesul educaţional.

5. Dezvoltarea şi valorificarea educației patriotice în vederea consolidării identității naționale;

ISE, UST, UPSIC, USM,USDC, USARB, UComrat, UCahul, UTaraclia

 

Priorități orizontale

Prioritatea

Necesitățile de dezvoltare a științei și țării (provocările)

Costuri estimative ale priorității

Capital intelectual

Asigurarea unui nivel adecvat de finanțare

Ascensiunea graduală către finanțarea domeniilor cercetării și inovării de 0,55% din PIB

Îmbunătățirea condițiilor de angajare, oportunități de finanțare, condiții de muncă și perspective de creștere în cariera științifică

Creșterea graduală a salariu mediu lunar a cercetătorilor spre salariul mediul pe economie (pentru 2018 este de 6150 lei)

Tineri

Crearea stimulentelor pentru cariera de cercetare prin remunerarea adecvată, în particular pentru cercetătorii începători.

Oferirea unui bonus pentru tinerii talentați antrenați în activități de cercetare și inovare

Incorporarea tinerilor talentați în toate proiectele de cercetare și inovare

În fiecare proiect de cercetare și inovare vor fi incluși cel puțin un tânăr masterand și un tânăr doctorand

Infrastructură

Crearea, prin concurs, a centrelor de excelență pentru fiecare prioritate strategică

Pe fiecare prioritate strategică se va lansa un concurs de creare a unei infrastructuri noi, de interes și utilizare comună

Salvgardarea capacității publice de cercetare și inovare a Moldovei, prin asigurarea menținerii și dezvoltării institutelor de cercetare și a capitalului fizic, intelectual și uman al acestora. Asigurarea autonomiei și independenței Academiei de Științe a Moldovei.

Infrastructura de cercetare și inovare existentă va fi menținută și consolidată

Sinergie

Crearea stimulentelor de cooptarea a reprezentanților mediului de afaceri în proiectele de cercetare și inovare

În fiecare proiect de cercetare și inovare va fi încurajată cooperarea dintre institutele de cercetare, universități și mediul de afaceri

Redresarea situației binare dintre educație și cercetare. Crearea stimulentelor puternice pentru cooperarea și mobilitatea dintre institutele de cercetare și universități pentru depășirea barierelor create.

Proiectele de cercetare care vor avea cel puțin un partener din institutele de cercetare și unul din universități vor beneficia de un bonus

Știința deschisă și internaționalizare

Consolidarea capacităților de continuare a proiectelor de cercetare și inovare în Spațiul European de Cercetare

Toate proiectele de cercetare și inovare vor demonstra continuitate în programele comunitare din Spațiul European de Cercetare

Implementarea plenară a politicii științei deschise

Toate proiectele de cercetare și inovare vor asigura acces deschis la informația științifică și rezultatele cercetării

 

Notă informativă

la priorități strategice ale cercetării și inovării pentru anii 2019-2023

 

Definiții:

Prioritate – însușire de a fi primul în timp, dreptul de a ocupa locul de importanță, ca valoare

Însușire – învățare temeinică, asimilare de cunoștințe

Prioritate strategică –  se identifică în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențialul existent, avantajul competitiv și evoluțiile factorilor externi ce determină dezvoltarea, prin Programul național și strategiile de dezvoltare sectoriale; și în urma unui exercițiu amplu de consultare publică

Domeniu – cuprinsul unei științe, al unei arte; sferă de activitate.

Necesitate – ceea ce se cere, se impune să se facă; ceea ce este de absolută trebuință; trebuință, nevoie.

Potențial – Care are în sine toate condițiile esențiale pentru realizare; Capacitate de muncă, de producție, de acțiune; randamentul calitativ și cantitativ al unei munci.

 

Având în vedere că Academia de Științe exercită rolul de consultant strategic al Guvernului la stabilirea priorităților în domeniul cercetării fundamentale și aplicative (articolul 64, litera a), iar secțiile de științe propun prioritățile în domeniile cercetării și inovării conform domeniului de competență (articolul 67, alineatul (4), litera a), forul academic urmează să producă prioritățile și să le propună spre aprobare Guvernului, prin intermediul Ministerului educației, culturii și cercetării.

În conformitate cu prevederile Codului cu privire la știință și inovare (articolul 50), prioritățile strategice ale domeniilor cercetării și inovării se identifică în funcție de necesitățile de dezvoltare a țării, de potențialul existent, avantajul competitiv și evoluțiile factorilor externi ce determină dezvoltarea, prin Programul național și strategiile de dezvoltare sectoriale; și în urma unui exercițiu amplu de consultare publică.

Pe lângă rigorile Codului științei și inovării, în procesul de definire a priorităților este important de menținut o abordare orientată pe misiune, în vederea armonizării metodologice cu modalitatea de definirea a politicii comunitare în Horizon Europe. Această abordare permite înțelegerea mai ușoară pentru cetățeni a valorii investițiilor în cercetare și inovare, precum și maximizează impactul investițiilor prin stabilirea obiectivelor clare și a impactului scontat abordând provocări globale.

La definirea priorităților a fost utilizată experiența statelor europene. Totodată, având în vedere experiența de specializare inteligentă (S3), care s-a realizat în mai multe state europene și este în proces de realizare în Republica Moldova, prioritățile strategice urmează să coreleze cu prioritățile S3 preliminare.

La definirea priorităților strategice s-a ținut cont de recomandările experților independenți, care, în cadrul exercițiului de evaluare colegială a sistemului de cercetare și inovare a Republicii Moldova, au recomandat focusarea cercetării și inovării pe un set limitat de priorități, acolo unde sunt punctele tari și poate fi utilizată pe deplin capacitatea științifică, unde există potențial științific, tehnologic și impact economic pe termen mediu.

În urma consultărilor în cadrul secțiilor de științe au fost identificate un set de domenii prioritare, care, la momentul actual, ar putea fi grupate în 3 priorități strategice.

Argumentarea priorităților strategice

1. Calitatea și securitatea vieții – prioritatea strategică este focusată pe oferirea soluțiilor pentru un nivel înalt al calității vieții în beneficiul fiecărui cetățean, dar și al mediului ambiant. Această prioritate se realizează în condițiile în care populația, dar și habitatul acesteia se confruntă cu varii adversități, iar țara însăși are nevoie de soluții eficiente și inteligente pentru a diminua cheltuielile pentru domeniile costisitoare precum: sănătatea, agricultura și industria alimentară, mediul, energia tradițională și cea de alternativă.

2. Tehnologii emergente și ale viitorului – prioritatea strategică este focusată pe oferirea soluțiilor competitive și inovatoare pentru economia țării, care au potențial de avansare a științei, de crearea a produselor noi sau celor îmbunătățite, generare a unei valori adăugate și productivității, cu un considerabil impact potențial socio-economic. Prioritatea este direcționată spre crearea noilor locuri de muncă, oportunități economice pentru mediul de afaceri, dar și crearea fluxurilor adiționale pentru economia țării. În cadrul priorității se identifică următoarele domenii: matematică și tehnologii informaționale, chimie, științele despre materiale, inginerie, tehnologii și produse inovative. De subliniat că conform indicatorilor scientometrici științele care se încadrează în această prioritate au cea mai mare pondere în contribuția Republicii Moldova la știința globală.

3. Societatea cunoașterii și industrii creative – prioritatea strategică este focusată pe oferirea soluțiilor la provocările societale cu care se confruntă Republica Moldova. Prioritatea înglobează domenii care generează și consolidează valorile culturale, istorice, ale patrimoniului național, precum și oferă suport autorităților în procesele de modernizare a țării. Totodată, prioritatea propune lansarea proceselor de edificarea a industriilor creative în Republica Moldova, care reprezintă activități economice concentrate pe generarea și exploatarea cunoașterii și informației.

Pe lângă cele 3 priorități strategice verticale (tematice) se propune implementarea unui set de măsuri menite să consolideze și fortifice excelența și capacitățile publice de cercetare și inovare. Aceste măsuri sunt definite convențional ca priorități orizontale și se vor realiza în următoarele 5 aspecte: capital intelectual; tineri; infrastructură; sinergie; știința deschisă și internaționalizare.

Finanțarea priorităților strategice

În vederea efectuării cercetărilor științifice temeinice, atât cu caracter fundamental, cât și aplicativ, precum și în vederea remedierii sau soluționării necesităților (provocărilor) identificate, cuantumul alocațiilor pentru domeniile cercetării și inovării se estimează la 370 milioane lei pentru primul an de implementare. Prioritățile strategice vor fi constitui scopul și obiectivele principale ale proiectelor de cercetare și inovare, finanțate instituțional sau prin concurs.

Pentru realizarea priorității strategice în primul an de implementare a proiectelor de cercetare și inovare sunt necesare următoarele alocații:

1. Calitatea și securitatea vieții sunt necesare – 135 milioane lei;

2. Tehnologii emergente și ale viitorului – 145 milioane lei;

3. Societatea cunoașterii și industrii creative –90 milioane lei.

Cuantumul finanțării domeniilor cercetării și inovării urmează a fi mărit gradual până la finele implementării proiectelor. Astfel, la finele perioadei finanțarea domeniilor cercetării și inovării va atinge nivelul de finanțare de 0,55% din PIB (corespunzătorul volumului de finanțare din 2007), conform recomandărilor experților independenți în cadrul exercițiului de evaluare colegială a sistemului de cercetare și inovare a Republicii Moldova.

Acțiuni aferente adoptării noilor priorități strategice

Având în vedere modificările și completările care au survenit la cadrul normativ ce vizează știința și inovarea, direcțiile strategice, aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 150 din 14 iunie 2013, devin caduce și urmează a fi abrogate. Legislația nouă în domenii prevede un mecanism diferit de elaborare a priorităților strategice (în cadrul Academiei de Științe a Moldovei), precum și entități diferite în responsabilitatea cărora este atribuit procesul de promovare a priorităților strategice (de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prin intermediul unei hotărâri de Guvern).

Totodată, având în vedere că actualmente sunt elaborate mecanisme programatice noi de politici pentru domenii (Programul Național pentru Cercetare și Inovare), instrumente noi de lansare a concursurilor (concursurile lansate de Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare) și instrumente noi de evaluare a rezultatelor (audierile publice organizate de către Academia de Științe a Moldovei), direcțiile strategice nu mai sunt sustenabile, dar și viabile proceselor menționate.

Prioritățile strategice propuse sunt corelate cu cele aplicate în ultimele apeluri lansate în cadrul Programului Comunitar Horizon 2020, precum și ia în calcul structura noua propusă în Programul Comunitar Horizon Europe, care se va baza pe trei piloni: 1. Știința deschisă (ERC, MSCA, Infrastructură); 2. Provocări globale și competitivitate industrială (Sănătate, Societăți sigure și Inclusive, Industrie și Mediul Digital, Climă, Energie și Mobilitate, Alimente și Resurse Naturale, JRC) și Inovații Deschise (EIC, EIE și EIIT); și prioritatea orizontală Consolidarea Spațiului European de Cercetare (Răspândirea excelenței și reformarea și îmbunătățirea sistemului de cercetare și inovare a Europei).

Perioada realizării priorităților strategice

Noile priorități strategice urmează a fi aprobate spre 1 ianuarie 2019, constituind baza pentru organizarea concursurilor pentru finanțarea publică a cercetării și inovării, fie prin finanțarea instituțională sau prin concurs.

Prioritățile strategice vor fi aplicate pentru 3 ani, iar spre 1 ianuarie 2021, urmează a fi aprobate și promovate priorități strategice corelate cu cele din cadrul Programului Comunitar Horizon Europe.

Codul cu privire la știință și inovare, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374386

Peer Review of the Moldovan Research and Innovation System, Horizon 2020 Policy Support Facility, European Commission, https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system, p. 35

Peer Review of the Moldovan Research and Innovation System, Horizon 2020 Policy Support Facility, European Commission, https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/horizon-2020-policy-support-facility-peer-review-moldovan-research-and-innovation-system, p. 8

Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 150 din 14 iunie 2013, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=348568

Finanțarea UE pentru cercetare și inovare 2021-2027, Comisia Europeană, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation_en.pdf, p. 4

Horizon Europe – următorul program cadrul pentru cercetare și inovare, Comisia Europeană, https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en

 

Обсудить